Zatwierdzony: 2014.01.26. 21:00:51 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.01.26. 21:00:05 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14873

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji do PODŁOGI INTERAKTYWNEJ na potrzeby wystawy W bursztynowej pułapce, nr sprawy MR-AG-ZO-006/14

MR – AG – ZO – 006/14                                                                                   Stalowa Wola, dnia 26.01.2014
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji do PODŁOGI INTERAKTYWNEJ
na potrzeby wystawy „W bursztynowej pułapce”
 
I.         INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
Monika Kuraś, e-mail: mkuras@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami, dalej Pzp) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług.
 
III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie aplikacji do PODŁOGI INTERAKTYWNEJ na potrzeby wystawy „W bursztynowej pułapce”, w ramach którego należy wykonać:
a)    przygotowanie koncepcji aplikacji wraz z samodzielnym doborem materiału graficznego i ilustracyjnego, i dźwiękowego,
b)    Zamawiający nie dysponuje materiałem graficznym,
c)    Zamawiający nie dysponuje materiałem dźwiękowym,
d)    obróbkę graficzną fotografii i materiałów ilustracyjnych (w razie potrzeb),
e)    wykonanie modeli i animacji trójwymiarowych 3D lub animacji dwuwymiarowych 2D dających odczucie „trójwymiarowości”,
f)     kodowanie interaktywności,
g)    dostarczenie i zainstalowanie (wdrożenie) aplikacji do będącej w posiadaniu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli systemu PODŁOGI INTERAKTYWNEJ.
h)    Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
 
SUGESTIE DOTYCZĄCE TEMATYKI APLIKACJI
1)    ODSŁONA: poszycie lasu bursztynowego (obecnie zbliżonego do tropikalnego) z fragmentami żywicy bursztynowej tworzącej bryłki bursztynu,
2)    ODSŁONA: powierzchnia morza z falami podczas przypływu i odpływu na współczesnej plaży, odkrywającej bryłki bursztynu, który po dotknięciu będzie np. znikał,
 
lub oczekujemy propozycji innej formy zabawy interaktywnej z wykorzystaniem tej tematyki.
 
PROPOZYCJE INTERAKTYWNOŚCI (efektów)
1)    zbieranie bursztynów na plaży odsłanianych przez morskie fale.
2)    lub inne rozwiązania atrakcyjne dla dzieci w wieku: od 3 - 12 lat.
 
1.    Wykonawca powinien zapewnić możliwość konsultacji z pracownikiem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, P. Moniką Kuraś, w kwestiach merytorycznych dotyczących projektu szaty graficznej oraz składu plansz ekspozycyjnych.
2.    Wraz z zapłatą całego wynagrodzenia Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do projektu będącego Przedmiotem Umowy polegające na prawie do wykorzystania tego projektu. Autorskie prawa osobiste pozostają przy Wykonawcy.
 
IV        INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1.    O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)        posiadania wiedzy i doświadczenia
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 3 APLIKACJE: animacje / prezentacje interaktywne /gry edukacyjne - dla dzieci, z czego przynajmniej 1 APLIKACJA była przeznaczona do PODŁOGI INTERAKTYWNEJ
- wg załącznika nr 3 (Doświadczenie zawodowe wykonawcy - WYKAZ)
b)        dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.
2.    Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.
 
V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
1.    Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
b)        Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
 
VI.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: 20 dni od dnia podpisania umowy.
 
VII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej zaadresowanej jak niżej:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
z adnotacją:  ZAPYTANIE OFERTOWE NR MR-AG-ZO-006/2014
Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji do PODŁOGI INTERAKTYWNEJ
na potrzeby wystawy „W bursztynowej pułapce”
 
2.    Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego dostarczenia oferty na piśmie (max 3 dni od terminu składania ofert).
3.    Adresy poczty elektronicznej:
mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl    oraz    mkuras@muzeum.stalowawola.pl
4.    Termin składania ofert: 7.02.2014 r. godz. 12:00
5.    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
VIII.       INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
Opis kryterium
Znaczenie
kryterium [%]
Opis metody przyznawania punktów
Cena za realizację całego
przedmiotu zamówienia
70
Proporcje matematyczne wg wzoru:
CENA min /CENA OFERTY BADANEJ 70 [pkt]
Przykładowa koncepcja rozwiązań graficznych i interaktywności aplikacji
 
 
30
OCENA KONCEPCJI (pomysłu) APLIKACJI dokonana przez
3 członków komisji oceniającej
30 [pkt] (wg proporcji).

ZAŁĄCZNIK

Zapytanie ofertowe (pełna treść z wymaganymi załącznikami: FORMULARZ OFERTOWY, WZÓR UMOWY, WYKAZ DOŚWIADCZENIA