Zatwierdzony: 2014.01.24. 15:14:51 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.01.24. 15:13:10 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14871

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zadanie pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER, nr sprawy MR-AG-3121-001-14

 

MR – AG – 3121 – 001/14                                                                                 Stalowa Wola, dnia 24.01.2014 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
I WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI I, CZĘŚCI II, CZĘŚCI III
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 3.01.2014 r. na portalu UZP pod nr 2319 - 2014, dotyczącego zadania pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu „MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO” - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013, w dniu 24.01.2014 r. wybrano wykonawców zamówienia publicznego.

 
Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp., Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w CZĘŚCI I zamówienia pn.: Usługi tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski.
W części I wybrana została oferta nr IV złożona przez Pana Ivana Kozlovskyy, ul. Elektoralna 19a m. 2, 00-137 Warszawa. Oferent przedstawił najkorzystniejszą cenę zamówienia spośród ofert nieodrzuconych oraz spełnił wszystkie wymogi SIWZ, w związku z czym oferta ww. Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą. Wyboru oferty dokonano na podstawie art. 91 ustawy Pzp.
 

 
Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp., Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w CZĘŚCI II zamówienia pn.: Usługi tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski.
W części II wybrana została oferta nr IV złożona przez Pana Ivana Kozlovskyy, ul. Elektoralna 19a m. 2, 00-137 Warszawa. Oferent przedstawił najkorzystniejszą cenę zamówienia spośród ofert nieodrzuconych oraz spełnił wszystkie wymogi SIWZ, w związku z czym oferta ww. Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą. Wyboru oferty dokonano na podstawie art. 91 ustawy Pzp.
 

 
Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp., Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w CZĘŚCI III zamówienia pn.: Usługi tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.
W części III wybrana została oferta nr I złożona przez Firmę LEMON Krzysztof Lechowski, ul. Kotlarska 29/1, 50-120 Wrocław. Wyżej wymieniona Firma przedstawiła najkorzystniejszą cenę zamówienia spośród ofert nieodrzuconych oraz spełnia wszystkie wymogi SIWZ, w związku z czym uznana została za najkorzystniejszą. Wyboru oferty dokonano na podstawie art. 91 ustawy Pzp.
 

W niniejszym postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. wykluczony został Oferent nr 1: Firma SPEKTRA, Monika Zielińska - Choina, Płouszowice Kolonia 54A, 21-008 Tomaszowice. W ofercie ww. Firmy brak jest aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w dniu 21.01.2014 r. wezwał Oferenta do uzupełnienia brakującego dokumentu. Wykonawca jednak nie złożył wymaganego dokumentu przez co podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp., z uwagi na niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 Pzp. ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje sie za odrzuconą.
 
W niniejszym postępowaniu wykluczony został na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Oferent nr 2, Firma ALFABET Sp. z o. o. w organizacji, ul. 1-go Sierpnia 12/716, 37-450 Stalowa Wola.
 
Oferent nr 2 nie spełnił warunków udziału w postępowaniu (dotyczy CZĘŚCI I zamówienia), gdyż zapisy w dołączonym do oferty oświadczeniu pn.: „Wykaz wykonanych usług potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu” są niejednoznaczne i nie pozwalają na stwierdzenie, czy usługi wykonywane w terminie 03.06.2012 - 12.06.2012 r. na łączną kwotę 2.100,00 zł spełniają warunek Zamawiającego określony w SIWZ.
 
W przypadku części I zamówienia, zgodnie ze SIWZ (pkt. VII ust 1 b) Zamawiający wymagał, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie minimum 5 usług polegających na wykonaniu tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język ukraiński lub języka ukraińskiego na język polski - o wartości minimum 20.000,00 zł brutto łącznie, z zastrzeżeniem, że pojedyncza usługa nie może opiewać na kwotę mniejszą niż 1.000,00 zł brutto.
 
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., Zamawiający w dniu 21.01.2014 r. wezwał Oferenta do uzupełnienia oświadczenia, zgodnego ze wzorem z Załącznika nr 6 do SIWZ, które w jednoznaczny sposób pozwoli na ocenę doświadczenia Oferenta.  W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, przedstawione przez Firmę ALFABET Sp. z o. o. w organizacji w dniu 23.01.2014 r. dokumenty, nadal uniemożliwiają ocenę doświadczenia Wykonawcy w części I zmówienia. W związku z powyższym Firma podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp., z uwagi na niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 Pzp. ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje sie za odrzuconą.
 
Oferent nr 2 nie spełnił warunków udziału w postępowaniu (dotyczy CZĘŚCI II zamówienia), gdyż nie wykazał posiadania doświadczenia zgodnego z wymaganiami SIWZ Zamawiającego. W związku z powyższym Firma podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp., z uwagi na niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 Pzp. ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje sie za odrzuconą.
 
Oferent nr 2 nie spełnił warunków udziału w postępowaniu (dotyczy CZĘŚCI III zamówienia), gdyż nie wykazał posiadania doświadczenia zgodnego z wymaganiami SIWZ Zamawiającego. W związku z powyższym Firma podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp., z uwagi na niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 Pzp. ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje sie za odrzuconą.
 
Poniżej przedstawiamy zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.:

 
Lp.
Nr oferty
nazwa i adres oferenta
CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III
 
1.
OFERTA NR 1
SPEKTRA
Monika Zielińska - Choina
Płouszowice Kolonia 54A
21-008 Tomaszowice
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
Oferent wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
 
2.
OFERTA NR 2
ALFABET Sp. z o. o. w organizacji
ul. 1-go Sierpnia 12/716
37-450 Stalowa Wola
Oferent wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
Oferent wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
Oferent wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
 
3.
OFERTA NR 3
100 AGENCJA TŁUMACZEŃ
Joanna Małgorzata Baraniecka
ul. Targowa 15 m. 97
03-727 Warszawa
Tłumaczenie zwykłe
71,44 (brutto)
Tłumaczenie ekspresowe
92,87 (brutto)
242,31 (brutto)
261,38 (brutto)
 
4.
OFERTA NR 4
Ivan Kozlovskyy
ul. Elektoralna 19a m. 28
00-137 Warszawa
Tłumaczenie zwykłe
35,00 (brutto)
Tłumaczenie ekspresowe
45,00 (brutto)
170,00 (brutto)
-
 
5.
 
 
OFERTA NR 5
LEMON Krzysztof Lechowski
ul. Kotlarska 29/1
50-120 Wrocław
-
-
147,60 (brutto)
 
6.
OFERTA NR 6
EBS GROUP s. c.
Anna Bętkowska, Agnieszka Imierowicz
ul. Bogusławskiego 12/1
60-214 Poznań
-
-
159,90 (brutto)

Streszczenie oceny i porównanie ofert (punktacja).
 
CZĘŚĆ I:
 
Usługi tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski.
 

Lp.
Nr oferty
 
Cena  za tłumaczenie pisemne (zwykłe) strony rozliczeniowej - 60 %
Cena za tłumaczenie pisemne (ekspresowe) strony rozliczeniowej - 40%
RAZEM
1.
OFERTA NR 1
 
-
2.
OFERTA NR 2
 
Oferent wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
3.
OFERTA NR 3
 
35,00 (brutto) / 71,44 (brutto)
= 0,48 x 60 = 28,80 pkt.
45,00 (brutto) / 92,87 (brutto)
= 0,48 x 40 = 19,20 pkt.
 
41,80 pkt.
4.
OFERTA NR 4
 
35,00 (brutto) / 35,00 (brutto)
= 1,00 x 60 = 60,00 pkt.
45,00 (brutto) / 45,00 (brutto)
= 1,00 x 40 = 40,00 pkt.
100,00 pkt.
5.
OFERTA NR 5
-
6.
OFERTA NR 6
-

CZĘŚĆ II:
Usługi tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski.

Lp.
Nr oferty
 
Cena brutto za godzinę zegarową tłumaczenia ustnego konsekutywnego
(w kombinacji językowej: POL-UKR, UKR-POL) - 100 %
RAZEM
1.
OFERTA NR 1
 
Oferent wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
2.
OFERTA NR 2
 
170,00 (brutto) / 300,00 (brutto) = 0,56 x 100 = 56,00 pkt.
56,00 pkt.
3.
OFERTA NR 3
 
170,00 (brutto) / 242,31 (brutto) = 0,70 x 100 = 70,00 pkt.
70,00 pkt.
4.
OFERTA NR 4
 
170,00 (brutto) / 170,00 (brutto) = 1,0 x 100 = 100,00 pkt.
100,00 pkt.
5.
OFERTA NR 5
-
6.
OFERTA NR 6
-

CZĘŚĆ III:
Usługi tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.

Lp.
Nr oferty
 
Cena brutto za godzinę zegarową tłumaczenia ustnego konsekutywnego
(w kombinacji językowej: POL-ANG, ANG-POL) - 100 %
RAZEM
1.
OFERTA NR 1
 
Oferent wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
2.
OFERTA NR 2
 
Oferent wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
3.
OFERTA NR 3
 
147,60 (brutto) / 261,38 (brutto)
= 0,56 x 100 = 56,00 pkt.
56,00 pkt.
4.
OFERTA NR 4
-
5.
OFERTA NR 5
 
147,60 (brutto) / 147,60 (brutto)
= 1,00 x 100 = 100,00 pkt.
100,00 pkt.
6.
OFERTA NR 6
147,60 (brutto) / 159,90 (brutto)
= 0,92 x 100 = 92,00 pkt.
92,00 pkt.

Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy w ramach części I, części II oraz części III z Wykonawcami wyłonionymi do realizacji zamówień nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., nie wcześniej niż w dniu 31 stycznia 2014 r., w okresie związania ofertą.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
ZAŁĄCZNIK
OGŁOSZNIE W FORMACIE PDF