Zatwierdzony: 2014.01.23. 15:28:22 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.01.23. 15:27:51 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14869

ZAPYTANIE OFERTOWE na zam. pn.: Reklama ogłoszenia prasowego o charakterze informacyjno-promocyjnym do projektu MUZEA BEZ BARIER, nr sprawy MR-AG-ZO-005/14

MR–AG–ZO–005/14                                                                             Stalowa Wola, dnia  23 styczeń 2014 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Reklama ogłoszenia prasowego o charakterze informacyjno-promocyjnym do projektu „MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO”  - Program Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013
- będącego kampanią społeczną w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
 
I.         INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Lucyna Mizera, e-mail: lmizera@muzeum.stalowawola.pl
Ewelina Wiechnik, e-mail: ewiechnik@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy). (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z art. 70 Kodeksu Cywilnego na: reklamę w prasie ogólnopolskiej projektu „Muzea bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 – 2013.
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych.
1.      Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania w walutach obcych.
2.      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
3.      Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert.
 
III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres zamówienia obejmuje:
CPV: 79341000-6  Usługi reklamowe
CPV: 79970000-4 Ogłoszenia prasowe
CPV: 79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe
CPV: 78300000-0 Usługi publikacji
 
SPECYFIKACJA REKLAMY W PRASIE OGÓLNOPOLSKIEJ: 
Ø  reklama projektu w prasie ogólnopolskiej w wydaniu weekendowym, w miesiącu lutym (emisja I) i marcu (emisja II) 2014 r.,
Ø  reklama w formacie nie mniejszym niż ¼ strony,
Ø  emisje na stronach redakcyjnych w kolorze,
Ø  reklama ogłoszenia prasowego będącego kampanią społeczną,
Ø  w prasie o zasięgu ogólnopolskim, o nakładzie dziennym nie mniejszym niż 230 000 egz.
Ø  Wykonawca przed opublikowaniem reklamy, zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego dotyczącej jej treści i szaty graficznej. W tym celu Wykonawca w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed planowanym opublikowaniem reklamy zobowiązany jest do przesłania na adres email:
ewiechnik@muzeum.stalowawola.pl ostatecznego projektu reklamy.     
 
Ogłoszenia prasowe muszą zawierać następujące treści :
 
·        Artykuł przygotowany przez zamawiającego przesłany w załączniku,
·        nazwę projektu: „Muzea bez barier”- Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego.
·        informację, że projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Trangranicznej na lata 2007 – 2013, Priorytet III Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy trans granicznej
 
·        dopisek: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
 
·        logotypy graficzne: logo Unii Europejskiej spełniające normy określone w zał. I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1828/2006
 
·        Logotypy projektu wraz z wytycznymi  dostępne są na stronie http://www.pl-by-ua.eu
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr sprawy MR-AG-ZO-005/14 (PDF)
(z wymaganymi załącznikami: formularzem ofertowym, wzorem umowy, oświadczeniem)