Zatwierdzony: 2014.01.23. 13:16:07 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.01.23. 13:15:11 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14868

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZOENGO na zad. pn.: Usługa cateringowa: dostawa ciepłych posiłków oraz przystawek dla uczestników projektu MUZEA BEZ BARIER, nr sprawy MR-AG-3121-002/14

MR – AG – 3121 – 002/14                                                                                 Stalowa Wola, dnia 23.01.2014 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 8.01.2014 r. na portalu UZP pod nr, 4463 - 2014, dotyczącego zadania pn.: Usługa cateringowa: dostawa ciepłych posiłków oraz przystawek dla uczestników projektu „MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO” - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013
- w dniu 23.01.2014 r. rozstrzygnięto przetarg o zamówienie publiczne.
 
Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że do realizacji zamówienia wybrana została oferta nr II złożona przez Firmę F.P.H.U. MARIO Marek Trela, ul. Karnaty 41, 37-464 Stalowa Wola. Wyżej wymieniona Firma przedstawiła najkorzystniejszą cenę realizacji zamówienia oraz spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Poniżej przedstawiamy zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.:
Lp.
Nr oferty nazwa i adres oferenta
Cena
 
1.
OFERTA NR 1
Pizzeria Rustica 2, Mariusz Piekarz
Przędzel, ul. Nowe Osiedle 56, 37-420 Rudnik nad Sanem
7.957,06 (netto)
8.593,62 (brutto)
 
2.
OFERTA NR 2
F.P.H.U. MARIO Marek Trela
ul. Karnaty 41, 37-464 Stalowa Wola
6.046,30 (netto)
6.530,00 (brutto)
 
3.
OFERTA NR 3
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów
17.963,00 (netto)
19.400,07 (brutto)
 
Streszczenie oceny i porównanie ofert (punktacja).
Lp.
Nr oferty
KRYTERIUM: Cena - 100 %
Punktacja
1.
OFERTA NR 1
6.530,00 (brutto) / 8.593,62 (brutto)
= 0,75 x 100 = 75,00
75,00 pkt.
2.
OFERTA NR 2
6.530,00 (brutto) / 6.530,00 (brutto)
= 1,00 x 100 = 100,00
100,00 pkt.
3.
OFERTA NR 3
6.530,00 (brutto) / 19.400,07 (brutto)
= 0,33 x 100 = 33,00
33,00 pkt.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 31 stycznia 2014 r., w okresie związania ofertą.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń