Zatwierdzony: 2014.01.08. 15:46:43 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.01.08. 15:45:08 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14853

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie pn.: Usługa cateringowa: dostawa ciepłych posiłków oraz przystawek dla uczestników projektu MUZEA BEZ BARIER, KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZ

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Usługa cateringowa: dostawa ciepłych posiłków oraz przystawek dla uczestników projektu „MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO” - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013
Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 002/14
 
1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, zwanej dalej Pzp).
2.   Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
3.   Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu, dostawie i podaniu ciepłych posiłków oraz przystawek dla uczestników projektu MUZEA BEZ BARIER, w siedzibie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, podczas następujących szkoleń/spotkań.
A)    Catering podczas szkolenia w zakresie obsługi osób niewidzących i słabo widzących dla 25 osób przez okres 2 dni dla polskich i ukraińskich edukatorów muzealnych, uczestników szkolenia i dla 7 osób niepełnosprawnych, uczestników warsztatów szkoleniowych, przez jeden dzień. Termin: 10-11 luty 2014 r.
B)    Catering podczas szkolenia w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych intelektualnie dla 25 osób przez okres 2 dni dla polskich i ukraińskich edukatorów muzealnych, uczestników szkolenia i dla 7 osób niepełnosprawnych, uczestników warsztatów szkoleniowych, przez jeden dzień. Termin: 25-26 luty 2014 r.
C)    Catering podczas szkolenia w zakresie obsługi osób niesłyszących i słabosłyszących dla 25 osób przez okres 2 dni dla polskich i ukraińskich edukatorów muzealnych, uczestników szkolenia i dla 7 osób niepełnosprawnych, uczestników warsztatów szkoleniowych, przez jeden dzień. Termin: 10-11 marzec 2014 r.
D)   Catering uzupełniający podczas jednodniowego spotkania koalicyjne dla dyrektorów muzeów polskich i ukraińskich dla 20 osób. Termin: wrzesień 2014 r.
4.   Świadczenie usługi, o której mowa powyżej obejmuje: - przygotowanie i punktualne dostarczenie posiłków (bufetu w formie tzw. Szwedzkiego Stołu) zamówionych przez Zamawiającego na miejsce szkolenia lub spotkania oraz ich rozstawienie na stołach o godzinie wskazanej przez Zamawiającego, a następnie odbiór pozostałości we wskazanym przez Zamawiającego czasie, - zapewnienie wystarczającej ilości stołów, waz cateringowych na zupy, zapewnienie czystej i nieuszkodzonej zastawy stołowej ceramicznej, sztućców metalowych, szklanek, filiżanek, - obecną przez cały czas trwania spotkania obsługę kelnerską, minimum 1 kelner(ka) na 20 osób, - dekorację stołów: materiałowe obrusy, papierowe serwetki.
5.   Zamówienie będzie rozliczane kosztorysowo na podstawie cen jednostkowych. Cena podana w Formularzu Ofertowym służy do porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
6.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty zamówienia poszczególnych usług, polegającej na ograniczeniu lub zwiększeniu ilości uczestników - o maksymalnie 5 osób. Powyższa sytuacja może mieć miejsce z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora szkolenia - Zamawiającego. Zwiększenie liczby osób może wynikać z większego od przewidywanego zainteresowania szkoleniem. 
7.   Ostateczne potwierdzenie liczby osób oraz innych danych mówiących o ostatecznej wielkości zamówienia nastąpi nie później niż 2 dni przed imprezą (szkoleniem / spotkaniem).
8.   Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zamówienia nie będzie ponosił kosztów za jakiekolwiek usługi dodatkowe (np. dodatkowe usługi gastronomiczne i inne), które Wykonawca będzie świadczyć na rzecz uczestników, oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Wykonawcy przez uczestników. Ewentualne koszty dodatkowe oraz odpowiedzialność za szkody ponoszą uczestnicy wydarzeń.
9.   Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-3121-02/14.
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz I, II, III
(formularz ofertowy, wzór umowy, wymagane oświadczenia, inne)
 
Ogłoszenie BZP
Numer ogłoszenia: 4463 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014