Zatwierdzony: 2014.01.03. 19:17:09 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.01.03. 19:16:34 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14852

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Dokumentacja fotograficzna wystaw czasowych dla potrzeb promocyjnych oraz wydawniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2014 r., Nr sprawy MR-AG-ZO-002/14

MR–AG–ZO–002/14                                                                                         Stalowa Wola, dnia 3.01.2014
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
Dokumentacja fotograficzna wystaw czasowych dla potrzeb promocyjnych
oraz wydawniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2014 r.
 
 
I.         INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Marcin Młynarski, tel. 15 844 85 56, faks 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
 
II.        Przedmiot zamówienia
1.      Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług. Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na usługę wykonywania dokumentacji fotograficznej wystaw czasowych dla potrzeb promocyjnych oraz wydawniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2014 r., wg następującego zakresu:
 
A)   Wykonywanie dokumentacji fotograficznej wystaw czasowych organizowanych w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 (sale ekspozycyjne nr 11, 2, 4, 16 i inne)
B)    Wykonywanie dokumentacji fotograficznej wystaw czasowych organizowanych w Galerii Warsztat, w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17.
C)    Wykonywanie dokumentacji fotograficznej wystawy plenerowej przy ul. Popiełuszki w Stalowej Woli
D)   Wykonanie fotografii eksponatów na potrzeby poligraficzne (np. druk publikacji, katalogów, itp).
 
2.      Zamawiający planuje realizację w 2014 r. ok. 20 wystaw czasowych.
3.      Zamawiający zleca telefonicznie lub przesyła drogą e-mailową zlecenie jednostkowe (zapotrzebowanie) na wykonanie dokumentacji fotograficznej wystawy.
4.      Czas na wykonanie sesji fotograficznej oraz ewentualną obróbkę fotografii wynosi nie więcej niż 7 dni od przesłana zlecenia jednostkowego.
5.      Wykonawca podczas realizacji zamówienia musi uwzględniać sugestie, uwagi pracownika merytorycznego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (np. kuratora wystawy) w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia.  
6.      Zamawiający wymaga, by w ramach jednego zamówienia (dokumentacji fotograficznej jednej wystawy) wykonać minimum 50 ujęć (kadrów) danej wystawy: tj.: zarówno poszczególnych części aranżacji jak i detale eksponatów czy części aranżacji ekspozycji,  wskazanych przez kuratora.  
7.      Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia plików w formatach TIFF (do celów poligraficznych) oraz JPG (skompresowanych, do celów publikacji na witrynie internetowej) nagranych na płytach CD ROM lub DVD oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
8.      Wraz z zapłatą całego wynagrodzenia Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do projektu będącego Przedmiotem Umowy polegające na prawie do wykorzystania tego projektu. Autorskie prawa osobiste pozostają przy Wykonawcy.
 
III.      INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1.    O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)        posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
ü  Zamawiający nie nakłada szczegółowego wymagania w tym zakresie.
b)        posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 5 różnych sesji (tematów) serii fotograficznych: ekspozycji muzealnych, ekspozycji plenerowych, (np. dot. architektury, przyrody, martwej natury), oraz zdjęć na potrzeby wydawnicze, itp. 
c)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
ü  Zamawiający nie nakłada szczegółowego wymagania w tym zakresie.
 
2.    Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.
 
IV.       DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
a)        Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
b)        Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia, wraz z załączeniem dowodów określających, czy wykazane dostawy zostały wykonane w sposób należyty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (np.: referencje, protokoły odbioru).
 
V.        Terminy realizacji
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r.
 
VI.       MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta musi zawierać:
a)     wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty fax-em lub drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia go na piśmie.
b)     oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14, I piętro, lub fax-em 15 844 85 57,
lub e-maliem: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
2.    Termin składania ofert: 10.01. 2014 r. godz. 12.00.
3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
VII.     OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.    Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
2.    W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub inne świadczenia i podatki, które Wykonawca zobligowany jest odprowadzać.
3.     
VIII.    INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: CENA 100 %
Lp.
Kryterium
%
1
Cena za realizację kompletną dokumentacji fotograficznej 1 wystawy czasowej
80
2
Cena za wykonanie fotografii 1 eksponatu na cele wydawnicze
 20
 
2.    Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku.
3.    Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz jego poszczególnych części, określonych w niniejszej SIWZ.
4.    Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w SIWZ.
5.    Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
IX.       Załączniki
ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-AG-ZO-002/14
(pełna treść z wymaganymi załącznikami)