Zatwierdzony: 2014.01.03. 13:13:22 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.01.03. 13:11:55 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14850

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Dostawa materiałów biurowych w 2014 r. na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-001/14

MR–AG–ZO–001/14                                                                                         Stalowa Wola, dnia 2.01.2014
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
Dostawa materiałów biurowych w 2014 r. na potrzeby
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
I.         INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Halina Sobol, tel. 15 844 85 56, faks 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
 
II.        Przedmiot zamówienia
1.      Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług. Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na dostawę materiałów biurowych wg zakresu zamówienia z Załącznika nr 1.  Dostawa materiałów biurowych realizowana będzie transzami wg potrzeb Zamawiającego.
2.      Zamawiający wymaga, by Wykonawca zamówienia dostarczał zamówiony towar (transzę) nie później niż 3 dni robocze od dnia przesłania zamówienia fax-em lub zgłoszenia telefonicznego.
3.      Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który zaoferuje najniższą wartość (netto) za pełny zakres zamówienia, zgodny z Załącznikiem A (wykaz materiałów biurowych). Zamawiający wymaga, by dostawa materiałów biurowych w 2014 r. realizowana była transzami, wg stawek cenotwórczych przedstawionych w formularzu ofertowym. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
4.      Artykuły biurowe zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego na koszt wykonawcy.
5.      W razie stwierdzenia wad lub braku towaru dostawca zobowiązuje się do dostarczenia wskutek pisemnej reklamacji odbiorcy (faks) towaru wolnego od wad lub towaru brakującego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji - maksymalnie w ciągu 3 dni od zgłoszenia.
6.      Ilości mat. biurowych wskazane w Załączniku nr 1 są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli (Załączniku nr 1). Zamawiający przewiduje, że z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia minimalna kwota wyniesie nie mniej niż 70% ceny podanej przez wykonawcę w ofercie.  
 
III.      INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1.    O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)        posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
ü  Zamawiający nie nakłada szczegółowego wymagania w tym zakresie.
b)        posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie dostawy materiałów biurowych dla jednego Zamawiającego na łączną wartość nie mniejszą niż 20 000 zł brutto.
 
ü  Zamawiający wymaga załączenia dowodów określających, czy dostawy te zostały zrealizowane w sposób należyty i prawidłowo ukończone (np.: referencje, protokoły odbioru).
c)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
ü  Zamawiający nie nakłada szczegółowego wymagania w tym zakresie.
 
2.    Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.
 
IV.       DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
1.    Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
b)        Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
c)        Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia, wraz z załączeniem dowodów określających, czy wykazane dostawy zostały wykonane w sposób należyty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (np.: referencje, protokoły odbioru).
 
V.        Terminy realizacji
1.    Dostawa będzie realizowana od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014 r.
2.    Zamawiający wymaga, by materiały biurowe dostarczane były sukcesywnie, w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę zapotrzebowania przekazanego za pomocą Fax-u lub zgłoszonego telefonicznie. 
 
VI.       MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie, zaadresowanej jak niżej: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
z adnotacją:
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-001/14
Dostawa materiałów biurowych w 2014 r. na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
NIE OTWIERAĆ PRZED 14.01.2014 r., godz. 12.00.
 
2.    Termin składania ofert: 14 stycznia 2014 r. godz. 12.00.
3.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną na adres:
mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
- pod warunkiem niezwłocznego, tj.: w ciągu 3 dni roboczych dostarczenia oferty w wersji drukowanej na papierze, podpisanej i opieczętowanej przez Oferenta.
 
VII.     OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.    Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
2.    W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.
 
VIII.    INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: CENA 100 %
 
Opis kryterium
Znaczenie kryterium [%]
Opis metody przyznawania punktów
Cena całości przedmiotu zamówienia
wraz z podatkiem VAT
100
Proporcje matematyczne wg wzoru:
CENA min / CENA oferty badanej
´ 100 [pkt]
 
2.    Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku.
3.    Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz jego poszczególnych części, określonych w niniejszej SIWZ.
4.    Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w SIWZ.
5.    Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
 
IX.       Załączniki:
 
PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO
z wymaganymi załącznikami: wzór umowy, formularz ofertowy (pdf)
 
ZAŁĄCZNIK A: wykaz materiałów biurowych - przedmiar do wyceny