Zatwierdzony: 2013.12.11. 22:00:09 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.11. 21:59:28 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14821

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zad. pn.: Usługi poligraficzne: dodruk publikacji wydanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w 2011-2012 r., druk albumu pt.: Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne oraz druk Przewodnika po

                                                                
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
o nr sprawy  MR – AG – 3121 – 023/13
 
Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 28.11.2013 r. na portalu UZP pod nr 253325 - 2013 i dotyczącego zadania pn.: Usługi poligraficzne: dodruk publikacji wydanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w 2011-2012 r.,  druk albumu pt.: Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne oraz druk Przewodnika po dawnym Rozwadowie, jak poniżej:
 
W CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA
- dotyczącego druku albumu pt.: Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne
wybrana została oferta nr I złożona przez Firmę PASAŻ Spółka z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków, z ceną ofertową: 27.300,00 (brutto). Ww. Firma spełnia wszystkie wymogi SIWZ, zaś cena ofertowa mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację części I zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru ww. Firmy na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia. Streszczenie oceny / wykaz złożonych ofert:
 
CZĘŚĆ I
Nr oferty
Nazwa i adres Oferenta
Liczba pkt w kryterium
„cena 90%”
Liczba pkt w kryterium
„jakość próbki” 10%”
Razem
1.
PASAŻ Spółka z o. o.
ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków
27.300,00 (brutto)
90,00 pkt.
10,00 pkt.
100,00 pkt.
2.
MARLEX Sp. z o. o.
ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola
31.468,50 (brutto)
 
Oferent wykluczony z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
Oferta odrzucona na podstawie
art. 24 ust. 4 Pzp.
 
 
W CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA
- dotyczącego druku publikacji: Cop, wczoraj dziś jutro. Materiały pokonferencyjne
wybrana została oferta nr I złożona przez Firmę PASAŻ Spółka z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków, z ceną ofertową: 3.570,00 (brutto). Na części II zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta. Firma PASAŻ Spółka z o.o., spełnia wszystkie wymogi SIWZ, zaś cena ofertowa mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację części II zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru ww. Firmy na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia. Streszczenie oceny / wykaz złożonych ofert:
 
CZĘŚĆ II
Nr oferty
Nazwa i adres Oferenta
Liczba pkt w kryterium
„cena 90%”
Liczba pkt w kryterium
„jakość próbki” 10%”
Razem
1.
PASAŻ Spółka z o. o.
ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków
3.570,00 (brutto)
90,00 pkt.
10,00 pkt.
100,00 pkt.
 
W CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA
- dotyczącego dodruku katalogu wystawy plenerowej: Kalendarium. Rodzina w kadrze
wybrana została oferta nr I złożona przez Firmę PASAŻ Spółka z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków, z ceną ofertową: 5.250,00 (brutto). Na części III zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta. Firma PASAŻ Spółka z o.o., spełnia wszystkie wymogi SIWZ, zaś cena ofertowa mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację części III zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru ww. Firmy na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia.
 
Streszczenie oceny / wykaz złożonych ofert:
 
CZĘŚĆ III
Nr oferty
Nazwa i adres Oferenta
Liczba pkt w kryterium
„cena 90%”
Liczba pkt w kryterium
„jakość próbki” 10%”
Razem
1.
PASAŻ Spółka z o. o.
ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków
5.250,00 (brutto)
90,00 pkt.
10,00 pkt.
100,00 pkt.
 
 
W CZĘŚCI IV ZAMÓWIENIA
- dotyczącego druk Przewodnika po dawnym Rozwadowie
wybrana została oferta nr I złożona przez Firmę PASAŻ Spółka z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków, z ceną ofertową: 4.200,00 (brutto). Ww. Firma spełnia wszystkie wymogi SIWZ, zaś cena ofertowa mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację części IV zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru ww. Firmy na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia. Streszczenie oceny / wykaz złożonych ofert:
 
CZĘŚĆ IV
Nr oferty
Nazwa i adres Oferenta
Liczba pkt w kryterium
„cena 90%”
Liczba pkt w kryterium
„jakość próbki” 10%”
Razem
1.
PASAŻ Spółka z o. o.
ul. Rydlówka 24, 30-362 Kraków
4.200,00 (brutto)
90,00 pkt.
10,00 pkt.
100,00 pkt.
2.
MARLEX Sp. z o. o.
ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola
5.439,00 (brutto)
 
Oferent wykluczony z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
Oferta odrzucona na podstawie
art. 24 ust. 4 Pzp.
 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wykluczył na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp. Oferenta nr 2: Firmę MARLEX Sp. z o. o. ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola. Powodem wykluczenia było nieuzupełnienie w wyznaczonym na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp terminie brakującego dokumentu tj.: aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 17.12.2013 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego. Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń