Zatwierdzony: 2013.12.06. 19:19:06 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.06. 19:18:41 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14804

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zad. pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń teleinformatycznych, serwerów oraz dostawa zestawów komputerowych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-022/13

MR – AG – 3121 – 022/13                                                                                 Stalowa Wola, dnia 6.12.2013 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
o nr sprawy  MR – AG – 3121 – 022/13
 
Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp., Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informujemy o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 21.11.2013 r. na portalu UZP pod nr 248781 - 2013, dotyczącego zadania pn.:
 
Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń teleinformatycznych, serwerów oraz dostawa zestawów komputerowych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
W części I zamówienia wybrana została oferta nr I złożona przez Firmę ELEKTRONIKA Sp. z o. o., ul. Józefa 26, 31-056 Kraków. Oferta Firmy ELEKTRONIKA Sp. z o. o. spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedstawiła najkorzystniejszą cenę oraz najdłuższy okres gwarancji jakości na dostarczone urządzenia oraz wykonane prace instalacyjne (36 m-cy).
 
W części II zamówienia jako jedyna ofertę złożyła Firma ELEKTRONIKA Sp. z o. o., ul. Józefa 26, 31-056 Kraków. Oferta spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację części II zamówienia. Oferent zaoferował 36 miesięczny okres gwarancji jakości na dostarczone zestawy komputerowe.

Zbiorcze zestawienie ofert

CZĘŚĆ I
Dostawa, instalacja i konfiguracja oraz przeprowadzenie niezbędnych testów urządzeń teleinformatycznych oraz serwerów w ramach modernizacji sieci teleinformatycznej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.
 
Nr
oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz adres oferenta
Cena przedmiotu zamówienia: 90%
Okres udzielonej gwarancji jakości na dostarczone urządzenia oraz wykonane prace instalacyjne: 10%
1.
ELEKTRONIKA Sp. z o. o.
ul. Józefa 26, 31-056 Kraków
62.748,00 (netto)
77.180,04 (brutto)
 
36 miesięcy
2.
CoverNET Damian Giecko
Al. Jana Pawła II 25a, 37-450 Stalowa Wola
68.311,86 (netto)
84.023,59 (brutto)
 
24 miesiące
 
CZĘŚĆ II
Dostawa 3 zestawów komputerowych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Nr
oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz adres oferenta
Cena przedmiotu zamówienia: 90%
Okres udzielonej gwarancji jakości na dostarczone urządzenia oraz wykonane prace instalacyjne: 10%
1.
ELEKTRONIKA Sp. z o. o.
ul. Józefa 26, 31-056 Kraków
9.761,00 (netto)
12.006,03 (brutto)
 
36 miesięcy
2.
CoverNET Damian Giecko
Al. Jana Pawła II 25a, 37-450 Stalowa Wola
 
-
 
-
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
CZĘŚĆ I
Dostawa, instalacja i konfiguracja oraz przeprowadzenie niezbędnych testów urządzeń teleinformatycznych oraz serwerów w ramach modernizacji sieci teleinformatycznej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.
Nr
oferty
Liczba punktów
w kryterium:
Cena całości przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT
(max 90 pkt.)
Liczba punktów w kryterium:
Okres udzielonej gwarancji jakości na zabudowane materiały oraz wykonane prace instalacyjne (max 10 pkt.)
Razem
1.
77.180,04 (brutto) / 77.180,04 (brutto)
= 1,00 x 90 = 90,00 pkt.
36 miesięcy
10,00 pkt.
100,00 pkt.
2.
77.180,04 (brutto) / 84.023,59 (brutto)
= 0,91 x 90 = 81,90 pkt.
24 miesiące
6,66 pkt.
88,56 pkt.
 
CZĘŚĆ II
Dostawa 3 zestawów komputerowych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Nr
oferty
Liczba punktów w kryterium:
Cena całości przedmiotu zamówienia
wraz z podatkiem VAT
(max 90 pkt.)
Liczba punktów w kryterium:
Okres udzielonej gwarancji jakości
na zabudowane materiały
oraz wykonane prace instalacyjne
(max 10 pkt.)
Razem
1.
12.006,03 (brutto) / 12.006,03 (brutto)
= 1,00 x 90 = 90,00 pkt.
36 miesięcy
10,00 pkt.
100,00 pkt.
2.
-
-
-
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 12.12.2013 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
 
ZATWIERDZIŁ            
 
                                                                                                                      Dyrektor Muzeum Regionalnego
                                                                                                                                w Stalowej Woli
 
 
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń