Zatwierdzony: 2013.12.04. 18:56:37 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.04. 18:56:06 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14799

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz dokumentacji kosztorysowo-projektowej oświetlenia wnętrz muzealnych i ekspozycyjnych oraz instalacji gniazd 230V, nr sprawy MR-AG-ZO-054/2013

MR – AG – ZO – 054/13                                                                                  
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.:
Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz dokumentacji kosztorysowo-projektowej oświetlenia wnętrz muzealnych i ekspozycyjnych oraz instalacji gniazd 230V zasilających multimedia
dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Paweł Szegda, tel.: 797 354 245
e-mail: pszegda@muzeum.stalowawola.pl
 
Przedmiot zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie projektu koncepcyjnego oraz dokumentacji kosztorysowo-projektowej oświetlenia wnętrz muzealnych i ekspozycyjnych oraz instalacji gniazd 230V zasilających multimedia dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
W ramach zamówienia należy wykonać:
A) Projekt koncepcyjny oświetlenia wnętrz muzealnych i ekspozycyjnych oraz instalacji gniazd 230V zasilających multimedia obejmujący powierzchnię 5 sal ekspozycji czasowych zlokalizowanych na I piętrze budynku Muzeum Regionalnego, o łącznej powierzchni  560 m. W salach ekspozycyjnych prezentowane będą w większości wystawy czasowe malarstwa (ok. 70%) oraz inne eksponaty i dzieła sztuki (ok. 30%).
 
B) Projekt koncepcyjny oświetlenia wnętrz muzealnych i ekspozycyjnych
obejmujący powierzchnię korytarza zlokalizowanego na I piętrze budynku Muzeum Regionalnego, o łącznej powierzchni  85 m2.  Na korytarzu mogą być prezentowane wyłącznie prace z dziedziny malarstwa.
 
Dokumentację projektową oświetlenia wnętrz muzealnych i ekspozycyjnych oraz instalacji gniazd 230V zasilających multimedia, w szczególności zawierającą:
Projekt wykonawczo - budowlany - 5 egz.
Kosztorys Inwestorski - 2 egz.
Przedmiar robót - 3 egz.
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - 3 egz.
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwoleń formalno-prawnych: uzgodnienie dokumentacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
Dostarczenie zaakceptowanego projektu - w wersji drukowanej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD (pliki edytowalne, np. .doc, .xls, .dwg oraz pliki nieedytowalne .pdf)
 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
 
ZAŁACZNIKI
 
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-054/2013
(pełna treść z wymaganymi załacznikami: FORMULARZ WZÓR UMOWY, OŚWIADCZENIA)
 
Załącznik A: RZUT PIETRA (zakres)
 
Załącznik B: zdjęcia  (aktualna instalacja oświetlenia ekspozycji)