Zatwierdzony: 2013.12.03. 12:51:37 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.03. 12:47:46 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14795

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zad. pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń dla systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, telewizji przemysłowej CCTV oraz sygnalizacji alarmu pożarowego SAP, w Muzeum Regionalnym w Stalowej

MR – AG – 3121 – 020/13                                                                                 Stalowa Wola, dnia 2.12.2013 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA
O NR SPRAWY  MR – AG – 3121 – 020/13
 
Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 18.11.2013 r. na portalu UZP pod nr 244229 - 2013, dotyczącego zadania pn.:
 
Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń dla systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, telewizji przemysłowej CCTV oraz sygnalizacji alarmu pożarowego SAP - w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.
 
W dniu 2.12.2013 r. rozstrzygnięto przetarg o zamówienie publiczne i wybrano ofertę nr 2, złożoną przez Firmę EL-TECH Adam Kochan, ul. Poniatowskiego 20/33, 37-450 Stalowa Wola. Firma EL-TECH zaoferowała najkorzystniejszą cenową ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert oraz streszczenie oceny i porównanie przedstawiamy w poniższych tabelach:
 
Nr
Oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko
oraz adres oferenta
Cena
 
Okres udzielonej gwarancji jakości na zabudowane materiały oraz wykonane
prace instalacyjne
1.
Agent - Service
Wojciech Walat
ul. Podzamcze 79b
24-300 Opole Lubelskie
 
87.002,57
(brutto)
 
36 miesięcy
2.
EL-TECH
Adam Kochan
ul. Poniatowskiego 20/33
37-450 Stalowa Wola
 
74.224,61
(brutto)
 
 
40 miesięcy
 
3.
Elektroniczne Systemy Alarmowe
„ESA-POL” Sp. z o. o.
ul. Powstańców Listopadowych 37
35-606 Rzeszów
 
144.170,20
(brutto)
 
60 miesięcy
 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Nr
oferty
Liczba punktów
w kryterium:
Cena całości przedmiotu zamówienia
wraz z podatkiem VAT
(max 90 pkt.)
Liczba punktów w kryterium:
Okres udzielonej gwarancji jakości na zabudowane materiały oraz wykonane prace instalacyjne
(max 10 pkt.)
Razem
1.
74.224,61 (brutto) / 87.002,57 (brutto)
= 0,85 x 90 = 76,50 pkt.
36 miesięcy
6,00 pkt.
82,50 pkt.
2.
74.224,61 (brutto) / 74.224,61 (brutto)
= 1,00 x 90 = 90,00 pkt.
40 miesięcy
6,66 pkt.
96,66 pkt.
3.
74.224,61 (brutto) / 144.170,20 (brutto)
= 0,51 x 90 = 45,90 pkt.
60 miesięcy
10,00 pkt.
55,90 pkt.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 10.12.2013 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń
1 x przekazano Oferentom, Uczestnikom postępowania