Zatwierdzony: 2013.11.27. 16:23:29 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.11.27. 16:22:28 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14791

Zapytanie ofertowe na zad. pn.: Wykonanie projektu wykonawczego instalacji systemów alarmowych SSWiN oraz SAP w tymczasowych magazynach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-052/2013

MR – AG – ZO – 052/13                                                                                   Stalowa Wola, dnia 27.11.2013
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.:
Wykonanie projektu wykonawczego instalacji systemów alarmowych SSWiN oraz SAP
w tymczasowych magazynach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Paweł Szegda, e-mail: pszegda@muzeum.stalowawola.pl
 
Przedmiot zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług.
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowo - budowlanej z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych (pozwolenie na budowę, uzgodnienie dokumentacji z Wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz NIMOZ).
- instalacji systemów alarmowych SSWiN oraz SAP w magazynach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, zlokalizowanych w 2 budynkach przy ul. Rozwadowskiej 12 (budynki byłego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli.
Projekt należy uzgodnić z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utrata zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 229, poz. 1528).
Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
     
W ramach zamówienia należy wykonać:
A.     Projekt SSWiN w wydzielonej części BUDYNKU NR 1 (budynek „duży” mieszczący się w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12), w uwzględniający:
Parter
Ø  Magazyn Działu Etnografii, 4 pomieszczenia, ok. 80 m2
I piętro
Ø  Magazyn Działu Archeologii, 2 pomieszczenia, ok. 50 m2
Ø  Magazyn Działu Etnografii, 6 pomieszczeń, ok. 190 m2
Ø  Magazyn Działu AG ze sprzętem wystawienniczym, 4 pomieszczenia, ok. 70 m2
 
B.      Projekt SAP BUDYNKU NR 1, w uwzględniający w szczególności:
Parter
Ø  Magazyn Działu Etnografii, 4 pomieszczenia, ok. 80 m2
I piętro
Ø  Magazyn Działu Archeologii, 2 pomieszczenia, ok. 50 m2
Ø  Magazyn Działu Etnografii, 6 pomieszczeń, ok. 190 m2
Ø  Magazyn Działu AG ze sprzętem wystawienniczym, 4 pomieszczenia, ok. 70 m2
 
oraz korytarze i klatkę schodową, poddasze.
 
 
 
C.      Projekt SSWiN w BUDYNKU NR 2 (budynek „mały” mieszczący się w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12), w uwzględniający:
a)    Magazyn Działu Historii, 8 pomieszczeń, ok. 90 m2
 
D.     Projekt SAP w BUDYNKU NR 2 (budynek „mały” mieszczący się w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12), w uwzględniający:
b)    Magazyn Działu Historii, 8 pomieszczeń, ok. 90 m2
 
oraz kotłowania, korytarze, poddasze.
 
 
Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
a)    projekt budowlany - 5 egz.
b)    projekt wykonawczy - 4 egz.
c)    kosztorys inwestorski - 2 szt.
d)    przedmiar robót - 4 szt.
e)    STWiORB - 3 szt.
 
- niezbędne do przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego lub przetargu nieograniczonego na budowę i montaż instalacji systemów alarmowych SSWiN oraz SAP.
 
Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (pliki edytowalne, np.: .doc, .xls, .dwg oraz pliki nieedytowalne .pdf) oraz w wersji drukowanej, 5 egz. w formacie A2.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokument pn.:
a)    Inwentaryzacja architektoniczna Budynku nr 1
b)    Inwentaryzacja architektoniczna Budynku nr 2
 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
 
Załączniki:
 
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-052/13
(z wymaganymi załącznikami: formularz ofertowy, wzór umowy)
 
ZAŁĄCZNIK A: Inwentaryzacja Budynku nr 1
 
ZAŁĄCZNIK B: Inwentaryzacja Budynku nr 2