Zatwierdzony: 2013.11.29. 16:32:29 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.11.29. 16:31:12 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14790

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: Wykonanie i dostawa ekspozytora informacyjnego na potrzeby ekspozycji GALERIA PRZEZ DOTYK - ETAP I, nr sprawy MR-AG-ZO-050/2013

MR – AG – ZO–050/13                                                                                     Stalowa Wola, dnia 26.11.2013
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn:
Wykonanie i dostawa ekspozytora informacyjnego
na potrzeby ekspozycji GALERIA PRZEZ DOTYK
- ETAP I
 
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Paweł Szegda, e-mail: pszegda@muzeum.stalowawola.pl
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami, zwanej dalej Pzp) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę wykonania oraz dostawy wolnostojącego ekspozytora metalowego wraz z postumentem betonowym, na potrzeby udostępnienia informacji nt. wystawy pn.: „Galeria przez Dotyk”, wg następujących założeń:  
 
EKSPOZYTOR ZEWNĘTRZNY - OPIS KONSTRUKCJI
Ekspozytor zewnętrzny, to wolnostojący element konstrukcyjny, posadowiony na płytkim fundamencie.
 
Konstrukcja ekspozytora składa się z:
a)  2 pionowe metalowe profile (jako nogi) o przekroju kwadratowym 60x60 mm wysokości całkowitej 194 cm (wymiar podany powyżej fundamentów), stężone w trzech miejscach poprzecznymi profilami metalowymi o przekroju kwadratowym 60x60 mm celem usztywnienia konstrukcji.
b) Tablicy ekspozytora o wymiarach całościowych 139 cm szer. na 180 cm wysokości, składającej się z 2 tafli szkła z nadrukiem pomiędzy nimi. Grafika nadruku do ustalenia z Inwestorem. Tafle szkła to szyba bezpieczna FLOAT 3mm/nadruk/3mm zamocowana na stałe w ramie metalowej, z metalowymi pełnymi plecami. Rama obejmuje boki szkła oraz wywija się na front opaską szeroką po bokach na 2 cm, na dole na 4 cm. Tablica jako całość górą zapuszczona i zamocowana w zwieńczającym ją elemencie konstrukcyjnym. Tablica dodatkowo mocowana do stężeń nóg konstrukcji. Konstrukcję ramy tablicy należy uszczelnić, celem zabezpieczenia jej przed działaniem warunków atmosferycznych.
c) Górny element konstrukcyjny, to profil metalowy o wymiarach 18 cm szeroki i po licu 6 cm wysoki i długi na 139 cm. W tym profilu zamontowana jest góra tablicy. Wystający poza lico element wieńczący ma myć zarazem elementem ograniczającym rozpraszanie się światła z opraw gruntowych zamontowanych w płytkim fundamencie konstrukcji.
d) Całość konstrukcji tablicy posadowiona na płytkim fundamencie. Wymiary fundamentu do uznania wykonawcy. Fundament posiada wbudowane od góry, po licu tablicy 2 oprawy gruntowe firmy SPOTLINE model DASAR T5-14 lub równoważne o nie gorszych parametrach. Należy tu uwzględnić zasilanie prądu. Przewiduje się poprowadzenia kabla zasilającego oprawy, w gruncie bezpośrednio od latarni na posesji Muzeum.

Wykonanie i dostarczenie podstawy betonowej wraz z oprawami oświetleniowymi wg projektu firmy JK PROJEKT Pracownia Projektowa.

Dostawa kompletu do magazynu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, przy ul. Rozwadowskiej 12.

Zamawiający przewiduje II etap prac wiosną 2014 r. w zakresie: montażu tablicy wraz z podstawą fundamentową oraz z doprowadzeniem zasilania. Lokalizacja montażu do ustalenia z Inwestorem. II etap prac będzie rozliczany na podstawie odrębnej umowy.  

Zamawiający wymaga minimum 2 lat gwarancji na przedmiot zamówienia.

UWAGI:
a) W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wszystkie materiały wykończeniowe z atestem NRO.
b) Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami, wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
c)  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
d) Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 
 
Załączniki:
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-050/13
z wymaganymi załącznikami (formularz oferrowy, wzór umowy)
 
KONCEPCJA
autorstwa Firmy Pracownia Projektowa MAKSA
 
PROJEKT
WYKONAWCZY autorstwa Firmy JK PROJEKT