Zatwierdzony: 2013.11.26. 16:50:53 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.11.26. 16:49:51 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14789

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Usługi poligraficzne: dodruk publikacji wydanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w 2011-2012 r., druk albumu do wystawy pt.: Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne oraz druk Przewodnika

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
Usługi poligraficzne:
dodruk publikacji wydanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w 2011-2012 r., 
druk albumu do wystawy pt.: Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne
oraz druk Przewodnika po dawnym Rozwadowie
Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 023/13
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79823000-9, 79810000-5
 
Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne polegające na dodruku publikacji wydanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w latach 2011-2012 r. oraz druk albumu pt.: Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne oraz Przewodnika po dawnym Rozwadowie. Zamówienie składa się z 4 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, wybrane lub wszystkie części zamówienia.
 
CZĘŚĆ I
dotyczy druk albumu do wystawy pt.: Wzorowe miasto. Stalowa Wola, nakład 500 egz.
 
CZĘŚĆ II
dotyczy dodruku publikacji książkowej pt.: Cop, wczoraj dziś jutro. Materiały pokonferencyjne, nakład 200 egz.
 
CZĘŚĆ III
dotyczy dodruku katalogu wystawy plenerowej: Kalendarium. Rodzina w kadrze, nakład 100 egz.
 
CZĘŚĆ IV
dotyczy druku Przewodnika po dawnym Rozwadowie, nakład 500 egz.
 
Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości zamówienia. Przez wydruk próbny Zamawiający rozumie wydruk tzw.: PROOF min. 2 strony publikacji. Koszt ewentualnego wydruku próbnego należy uwzględnić w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć poszczególne druki składające się na przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym SIWZ. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-3121-023/13
 
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
Nr sprawy MR-AG-3121-023/2013
 
 
Ogłoszenie BZP
Numer ogłoszenia: 253325 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013
 
 
 
 
Wykaz załączników (dokumenty dostępne w jednym załączonym pliku)
 
Załącznik nr 1
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Załącznik nr 2
Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 3
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Załącznik nr 4 (Formularz ofertowy)
Załącznik nr 5 (Wzór umowy)
Załącznik nr 6 (Doświadczenie zawodowe)