Zatwierdzony: 2013.11.21. 16:11:12 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.11.21. 16:10:05 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14784

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Wykonanie krat zewnętrznych w otworach okiennych budynku przy ul. Rozwadowskiej 12, nr sprawy MR-AG-ZO-049-2013

MR – AG – ZO–049/13                                                                                     Stalowa Wola, dnia 21.11.2013
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn:
Wykonanie krat zewnętrznych w otworach okiennych budynku przy ul. Rozwadowskiej 12
 
 
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Paweł Szegda, e-mail: pszegda@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami, zwanej dalej Pzp) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utrata zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 229, poz. 1528).
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę wykonania krat zewnętrznych w otworach okiennych budynku przy ul. Rozwadowskiej 12 (budynek byłego Sądu w Stalowej Woli), wg następujących założeń:
 
- Wykonanie krat oraz ich montaż do 23 okien „dużych” zlokalizowanych na pierwszym piętrze budynku oraz 2 okien „małych” zlokalizowanych na szczytach budynku,
- Łączna powierzchnia otworów okiennych wynosi: 107 m2
- Kratę należy wykonać z elementów spawanych,
- Krata stalowa ma być wykonana ze stalowych kształtowników o przekroju minimum 200 mm2 przy rozstawie prętów poziomych 400 mm i pionowych 150 mm oraz spawaniu wszystkich połączeń,
- Krata zabezpieczona podkładem przed rdzą, malowana proszkowo RAL 7030 lub czarny do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy,
- Krata ma być zakotwiona bezpośrednio do muru,
- Zakończenia prętów oraz elementów spiralnych należy zakończyć dekoracyjnym wywłaszczeniem, wg projektu,
- Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach montażowych.
 
Krata musi być wykonana zgodnie z wymogami RMKiDM Dz.U. 1528/2008
 
Zamawiający wymaga minimum 5 lat gwarancji na przedmiot zamówienia.
 
 
ZAŁĄCZNIKI
 
Zapytanie ofertowe 049
(pełna treść z wymaganymi załącznikami: formularzem ofertowym, wzorem umowy) 
 
 
rysunek techniczny nr 1
 
rysunek techniczny nr 2