Zatwierdzony: 2013.11.17. 14:45:18 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.11.17. 14:44:35 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14779

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na usługę pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt.: Przędzy barwnej nić, nr sprawy MR-AG-ZO-044/13

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 044/13                                                                            
Protokół zamówienia
 (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego)
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 11.10.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt.: Przędzy barwnej nić… , w budynku Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 w Stalowej Woli. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
1.      Anna_Kasper/PROJEKTOWANIE WYSTAW, 00-681 Warszawa, ul. Hoza 5
2.      ASC STUDIO Anna Skołżyńska Cieciera, Roszczep 20, 05-205 Klembów
3.      Ewelina Wawrzusiszyn, ul. Wyzwolenia 157, Rogóżno, 22-600 Tomaszów Lubelski
4.      Konsorcjum: Inga Olszańska Architetto via Vittoria Colonna 1, 00193 Roma, VISUAL FARM Aldona Kret, ul. Topolowa 13/16, 31-506 Kraków
 
Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–044/13 opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty:
Oferta nr I ASC STUDIO Anna Skołżyńska Cieciera, Roszczep 20, 05-205 Klembów
Cena oferty: 9.999, 00 (netto), 12.298, 77 (brutto)
 
Oferta nr II Konsorcjum: Inga Olszańska Architetto via Vittoria Colonna 1, 00193 Roma,
VISUAL FARM Aldona Kret, ul. Topolowa 13/16, 31-506 Kraków
Cena oferty: 6.600, 00 (netto), 8.118, 00 (brutto)
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
 
Nr
oferenta
KRYTERIUM nr I
cena (60%)
KRYTERIUM nr II
koncepcja aranżacji wystawy (40 %)
Łączna ilość
punktów:
1
 
8.118,00 (brutto) / 12.298, 77 (brutto) = 0,66 x 60 = 39,60 pkt.
33,33 pkt.
72,93 pkt.
2
 
8.118,00 (brutto) / 8.118, 00 (brutto) = 1,00 x 60 = 60,00 pkt.
 
31,00 pkt.
 
91,00pkt.
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
Konsorcjum: Inga Olszańska Architetto via Vittoria Colonna 1, 00193 Roma,
VISUAL FARM Aldona Kret, ul. Topolowa 13/16, 31-506 Kraków
Uzasadnienie: Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz oceny pomysłu - koncepcji aranżacji wystawy pt.: Przędzy barwnej nić…
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie zawarta w dniu 18.11.2013 r. z: Oferentem nr 2.
 
Otrzymują:
1.    Oferenci biorący udział w postępowaniu
2.    www.muzeum.stalowawola.pl / zakładka BIP
3.    a/a