Zatwierdzony: 2013.11.15. 12:56:26 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.11.15. 12:55:28 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14778

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku publikacji pt. Przędzy barwnej nić, Nr sprawy: MR-AG-3121-018/2013

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 14.15.2013 r. zawarto umowę na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku publikacji pt. Przędzy barwnej nić, z Firmą INVEST-DRUK Renata Barcińska, ul. Dantyszka 2/1, 02-054 Warszawa.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529).

 Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 242113 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013