Zatwierdzony: 2013.10.22. 11:06:00 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.10.22. 11:05:20 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14761

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER oraz na potrzeby własne Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-019/13

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013, oraz na potrzeby własne Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 019/13
 
 
1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, zwanej dalej Pzp).
 
2.   Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
 
3.   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli usług tłumaczeniowych pisemnych oraz ustnych na potrzeby realizacji projektu MUZEA BEZ BARIER oraz na potrzeby własne Muzeum - w latach 2013-2014. Tematyka tłumaczeń dotyczyć będzie głównie zagadnień projektu MUZEA BEZ BARIER (tj.: dokumentów, materiałów informacyjnych i promocyjnych, umów, biuletynów poszkoleniowych, raportów, treści portalu internetowego projektu) oraz na potrzeby wystawiennicze Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (umowy, dokumenty, foldery, ulotki, treści portalu internetowego, itp.).
 
4.   Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na dowolną liczbę spośród następujących części:
 
CZĘŚĆ I - Usługi tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.
 
CZĘŚĆ II - Usługi tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski.
 
CZĘŚĆ III - Usługi tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.
 
CZĘŚĆ IV - Usługi tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski.
 
5.   Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-3121-019/13
 
6.   Załączniki:
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
(formularz ofertowy, wzór umowy, wymagane oświadczenia)
 
SIWZ (wersja edytowalna)
 
Ogłoszenie BZP
Numer ogłoszenia: 220379 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013