Zatwierdzony: 2013.10.17. 18:28:22 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.10.17. 18:27:52 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14759

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: Wykonanie i montaż -potykaczy- do plenerowej ekspozycji pn.: Galeria przed Dotyk, na posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-047/13

MR – AG – ZO–047/13                                                                                     Stalowa Wola, dnia 17.10.2013
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn:
Wykonanie i montaż „potykaczy” do plenerowej ekspozycji pn.: Galeria przed Dotyk
na posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
I.         INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Paweł Szegda, e-mail: pszegda@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami, zwanej dalej Pzp) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę usługi wykonania i montażu potykaczy do Galerii przez Dotyk dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli wg projektu technicznego - szt. 28
„Potykacz”, to zewnętrzny element konstrukcyjny posadowiony bezpośrednio w gruncie. Pełni funkcję tabliczki z opisem zabytku. Konstrukcja „potykacza” składa się z :
 
Ø    2 szt. nóg, zaprojektowanych jako  pionowe metalowe profile o przekroju kwadratowym 30x30 mm wysokości całkowitej 125 cm (wymiar podany w całości), stężone w dwóch miejscach poprzecznymi profilami metalowymi o przekroju kwadratowym 30x30 mm celem usztywnienia konstrukcji. Górne stężenie jest zarazem mocowaniem tabliczki informacyjnej.
 
Ø    Tabliczki „potykacza” o wymiarach całościowych 19 cm szerokości i 23 cm wysokości, całość zamocowana na stałe w ramie metalowej z pełnymi plecami. Rama obejmuje boki szkła i metalowej tabliczki oraz wywija się na front opaską szeroką na około 1cm. Tabliczka zamontowana na stałe na górnym stężeniu nóg. Konstrukcję ramy tablicy należy uszczelnić, celem zabezpieczenia jej przed działaniem warunków atmosferycznych.
 
Ø    W ramce umieścić :
 
Od góry tafla szkła z nadrukiem od spodu.
Grafika nadruku do ustalenia z Inwestorem.
Tafle szkła to szyba bezpieczna FLOAT 4 mm/nadruk,
Od dołu metalową tabliczką z  wytłoczonym tłumaczeniem tekstu z grafiki, w języku Braille’a.
 
Oferent przygotuje tłumaczenie opisów na język Braila 
 
1.    Zamawiający dostarczy Oferentowi następujące materiały:
a)    Projekt techniczny „potykaczy”  
b)    Pliki z treścią opisu zabytków
 
IV.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji: do 14 dni od dnia podpisania umowy.
Powyższy termin jest terminem ostatecznym, niezmiennym i nieprzekraczalnym.
 
V.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, zaadresowanej jak niżej:
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
 
z adnotacją:
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-047/13
Wykonanie i montaż „potykaczy” do plenerowej ekspozycji pn.: Galeria przed Dotyk
na posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
2.    Termin składania ofert: 25 października 2013 r. godz. 12.00.
3.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 12.15.
4.    Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
5.    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 
ZAŁĄCZNIKI
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-047/13
(pełna treść z wymaganymi załącznikami: formularz ofertowy, wzór umowy)
 
Dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia - RYS nr 1
 
Dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia - RYS nr 2