Zatwierdzony: 2013.10.13. 18:08:43 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.10.13. 18:07:14 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14755

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Dostawa regałów magazynowych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-046/13

MR – AG – ZO–046 /13                                                                                                Stalowa Wola, dnia 13.10.2013
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
 Dostawa regałów magazynowych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
I.      Nazwa oraz adres zamawiającego
Muz­­eum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
Tel. 15 844 85 56, tel. 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Mariusz Nowak, e-mail: mnowak@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
II.    Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej w sprawie stosowania zasad dokonywania zakupów towarów i usług w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
III.  Opis przedmiotu zamówienia:
1.   Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę dostawy regałów magazynowych wg poniższej specyfikacji:
a)    elementy nośne (słupy i półki) profilowane z blach zimnowalcowanych,
b)    Elementy nośne lakierowane farbami proszkowymi,
c)    montaż odbywa się z udziałem śrub i nakrętek M8,
d)    podstawowe parametry regału (dopuszczalne odstępstwa + / - 20%.
 
Ø  Wysokość: 2000 mm
Ø  Długość: 900 mm
Ø  Głębokość: 500 mm
Ø  Ilość metalowych półek w jednym regale: 4
Ø  Max obciążenie półki: 70 kg
Ø  Max obciążenie regału: 400 kg
Ø  Kolor jasnopopielaty (RAL7035)
 
e)    WYMAGANA LICZBA REGAŁÓW: 25 szt.
 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który zaoferuje najniższą wartość (netto) za pełny zakres zamówienia. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Zamówione regały zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego na koszt wykonawcy.
4. W razie stwierdzenia wad lub braku towaru dostawca zobowiązuje się do dostarczenia wskutek pisemnej reklamacji odbiorcy (faks) towaru wolnego od wad lub towaru brakującego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji, maksymalnie w ciągu 7 dni od zgłoszenia.
5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich technicznej, funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Niespełnienie tego warunku powodowało będzie odrzucenie oferty. 
 
IV.   Termin realizacji
Wymagany termin realizacji zamówienia:
5 dni od dnia złożenia zamówienia/umowy nie później niż do dnia 25.10.2013
 
V.     Opis sposobu przygotowywania oraz miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta musi zawierać:

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego dostarczenia na piśmie.

b) Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola

c) Adresy poczty elektronicznej:

mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl

mnowak@muzeum.stalowawola.pl

2. Termin składania ofert: 17.10.2013 r. godz. 12.00.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 
VI.   Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert
1. Na formularzu ofertowym należy podać cenę netto/brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
3. Oferent powinien dołączyć do oferty kartę katalogową oferowanego przedmiotu zamówienia, celem weryfikacji przez Zamawiającego zgodności ze specyfikacją zapytania ofertowego.
4. Oferta niezgodna ze specyfikacją Zamawiającego zostanie odrzucona.    
5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
 
VII. Załączniki
 
ZAPYTANIE OFERTOWE o nr sprawy MR-AG-ZO-046/2013 (pełna treść)
z wymaganymi załącznikami: Formularz ofertowy, wzór zamówienia