Zatwierdzony: 2013.10.13. 16:31:28 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.10.13. 16:30:53 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14754

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-budowlanych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-045/13

MR – AG – ZO – 045/13                                                           Stalowa Wola, dnia 11.10.2013
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.:
Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-budowlanych
dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
I.         INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Paweł Szegda, e-mail: pszegda@muzeum.stalowawola.pl
Janusz Gajda, e-mail: jgajda@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        Przedmiot zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie kompletnych dokumentacji kosztorysowo - budowlanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych (pozwolenie na budowę,  uzgodnienie dokumentacji z Wojewódzkim konserwatorem zabytków itp.). Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
W ramach zamówienia należy wykonać:
A.      Projekt naprawy elewacji zewnętrznej Muzeum ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
B.      Projekt wykonania oświetlenia wystawy plenerowej pod Biblioteką, ul. Popiełuszki w Stalowej Woli
C.      Projekt wykonania ekspozytora zewnętrznego z podświetleniem zlokalizowanego na Galerii przez dotyk Muzeum Regionalnego ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola w oparciu o dokumentację techniczną PRACOWNI PROJEKTOWEJ MAKSA Sp. z o. o.,
D.     Projekt wykonania modernizacji instalacji słaboprądowych: SSWiN, SAP, CCTV Muzeum Regionalnego, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola - w oparciu o dokumentacje techniczną Firmy PPHiU HADAR Sp. z o. o., w szczególności zawierający:
 
III.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, zaadresowanej jak niżej: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
z adnotacją:
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-045/13
Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-budowlanych dla potrzeb
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
2.    Termin składania ofert: 18 października 2013 r. godz. 12.00.
3.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 października 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 12.15.
4.    Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
5.    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 
IV.       Załączniki
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-045/2013 (pełna treść z załącznikami): 
Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
Wzór umowy – Załącznik nr 2
Doświadczenie zawodowe Oferenta – Załącznik nr 2
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-045/2013 (wersja edytowalna)
 
Załącznik A dokumentacja do zadania pn.:
Projekt naprawy elewacji zewnętrznej Muzeum ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
 
Załącznik B dokumentacja do zadania pn.:
Projekt wykonania oświetlenia wystawy plenerowej pod Biblioteką ul. Popiełuszki w Stalowej Woli
 
Załącznik C dokumentacja do zadania pn.:
Projekt wykonania ekspozytora zewnętrznego z podświetleniem zlokalizowanego na Galerii przez dotyk  Muzeum Regionalnego ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola w oparciu o dokumentację techniczną firmy PRACOWNIA PROJEKTOWA MAKSA Sp. z o. o.
 
Dokumentacja do zadania pn.:
Projekt wykonania modernizacji instalacji słaboprądowych: SSWiN, SAP, CCTV Muzeum Regionalnego ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola w oparciu o dokumentacje techniczną Firmy PPHiU HADAR Sp z o. o.
- dostępna wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, Stalowa Wola, ul. Sandomierska 1