Zatwierdzony: 2013.10.11. 15:21:58 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.10.11. 15:21:26 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14753

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt. Przędzy barwnej nic..., nr sprawy MR-AG-ZO-044/13

MR – AG – ZO – 044/13                                                                                   Stalowa Wola, dnia 11.10.2013
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.:
Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt.:
Przędzy barwnej nić… , w budynku Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli
przy ul. Sandomierskiej 1 w Stalowej Woli
 
I.         INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
Elżbieta Skromak, e-mail: eskromak@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami, dalej Pzp) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług.
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego - technicznego aranżacji ekspozycji czasowej pt. Przędzy barwnej nić ... Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt.: Przędzy barwnej nić…, w budynku Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 w Stalowej Woli. Wystawa będzie mieścić się w przestrzeni wystawienniczej Muzeum, ul. Sandomierska 1, w przestrzeni wystaw czasowych. Powierzchnia przeznaczona pod planowaną ekspozycję czasową wynosi 263 m2 wg załączonego rysunku.
 
2.    W ramach zamówienia należy wykonać:
 
A.      Projekt rozwiązań wystawienniczych i scenograficznych, w szczególności zawierający:
Ø    koncepcję aranżacji wystawy w oparciu o scenariusz z opisem rodzaju zabytków,
Ø    koncepcję rozwiązań aranżacyjnych w oparciu o plan architektoniczny budynku muzeum,
Ø    wykonanie wizualizacji w wersji elektronicznej oraz szkiców rozwiązań aranżacyjnych,
Ø zaprojektowanie przestrzeni ekspozycyjnych (typu: gabloty, ścianki, itp.), z uwzględnieniem możliwości wielokrotnego wykorzystania ich części lub całości, po zakończeniu wystawy Przędzy barwnej nić, na potrzeby wystaw czasowych.
Ø wykonanie koncepcji zabudowy eksponatów uwzględniające bezpieczeństwo eksponowanych w nich zabytków, (np. tkaniny powinny być w zamkniętej przestrzeni - gabloty zamykane) 
Ø oprócz wykonania nowych przestrzeni ekspozycyjnych, Zamawiający zaleca wykorzystanie gablot/kubików będących w posiadaniu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
B.      Projekt techniczny - wykonawczy aranżacji ekspozycji
Projekt aranżacji ekspozycji czasowej z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych funkcji (wystawienniczych, komunikacyjnych, oświetleniowych, multimedialnych itd.), w szczególności zawierający:
Ø opracowanie rysunkowe i opisowe przyjętych rozwiązań przestrzennych, plastycznych i technicznych dotyczące wykonania poszczególnych elementów aranżacji,
Ø projekt aranżacji ścian, podłóg,
Ø projekt oświetlenia w oparciu o istniejące i/lub nowe elementy (oprawy, listwy LED-owe, halogeny, itp.),
Ø projekt technologii multimedialnych zastosowanych na wystawie np.: nagłośnienie: muzyka, dźwięk, film, itp.,
Ø szczegółowe rysunki techniczne poszczególnych elementów aranżacji wystawy - w formacie A3,
Ø wskazanie materiałów, urządzeń oraz elementów wykończeniowych z opisem technologii wykonania,
Ø wykonanie szacunkowego kosztorysu wyposażenia i aranżacji wystawy,
Ø dostarczenie zaakceptowanego projektu - w wersji drukowanej (2 egz.) oraz elektronicznej na płycie CD/DVD. (2 egz.).
 
C.      Projekt elementów graficznych wchodzących w skład ekspozycji – bez kosztów produkcji (np. druku wielkoformatowego, itp.)
Ø projekt szaty graficznej wystawy ze wskazaniem technologii wykonania poszczególnych elementów graficznych wystawy,
Ø skład graficzny, przygotowanie plików produkcyjnych,
Ø projekt rozmieszczenia plansz/ liter/napisów/podpisów, itp.
 
D.     Nadzór autorski
1.    Zamawiający przewiduje nadzór autorski podczas montażu wystawy w terminie 14-15 grudnia 2013 r.
2.    Wykonawca powinien zapewnić możliwość konsultacji z pracownikiem merytorycznym Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, w kwestiach dotyczących projektu aranżacji wystawy.
3.    Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej budynku przy ul. Sandomierskiej, w której prezentowana będzie wystawa oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
4.    W dniu podpisania umowy Muzeum Regionalne w Stalowej Woli przekaże Wykonawcy:
Ø  scenariusz merytoryczny wystawy z wykazem eksponatów (ilość, wymiary)
Ø  inwentaryzację architektoniczną kondygnacji budynku, na której planowana jest wystawa czasowa.
5.    Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
6.    Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za poniesione straty materialne powstałe na skutek zaniedbań i błędów projektu koncepcyjnego wystawy w wyniku narażenia eksponatów na uszkodzenie lub zniszczenie.
 
IV.          TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.    Wymagany termin realizacji projektu technicznego - wykonawczego na bazie zaakceptowanej koncepcji: nie później niż do dnia 14.11.2013 r.
2.    Termin nadzoru autorskiego podczas montażu wystawy: 14-15 grudnia 2013 r.
 
V.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej kopercie i zaadresowanej jak podano poniżej:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1,37-464 Stalowa Wola
z adnotacją: 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR MR-AG-ZO-044/2013
Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt.:
Przędzy barwnej nić… , w budynku Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli
przy ul. Sandomierskiej 1 w Stalowej Woli
 
2.    Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego dostarczenia oferty na piśmie (max 3 dni od terminu składania ofert).
3.    Adresy poczty elektronicznej:
mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl    oraz    eskromak@muzeum.stalowawola.pl
4.    Termin składania ofert: 25.10.2013 r. godz. 12:00
5.    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
6.    Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz WSTĘPNĄ KONCEPCJĘ
(SZKIC + wizualizacja 2D, 3D każdej z 3 sal.
 
 
Załączniki
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-044/2013
(pełna treść z wymaganymi załącznikami: Formularz Ofertowy, Wzór umowy)
 
Materiały fotograficzne - 21 FOTOGRAFII
 
PLANY SAL EKSPOZYCYJNYCH (rzuty architektoniczne)