Zatwierdzony: 2013.10.10. 14:31:55 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.10.10. 14:31:11 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14752

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad pn.: Dostawa materiałów plastycznych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, - na potrzeby przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu MUZEA BEZ BARIER, Nr sprawy MR-AG-ZO-043/2013

MR – AG – ZO–043 /13                                                                                                Stalowa Wola, dnia 10.10.2013
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na:
 Dostawa materiałów plastycznych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
- na potrzeby przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu „Muzea bez barier. KOALICJA MUZEÓW POLSKICH i UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
 
I.      Nazwa oraz adres zamawiającego
Muz­­eum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
Tel. 15 844 85 56, tel. 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Edyta Lisek-Lubaś, e-mail: elisek@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
II.    Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej w sprawie stosowania zasad dokonywania zakupów towarów i usług w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
III.  Opis przedmiotu zamówienia:
1. Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę dostawy materiałów plastycznych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu „Muzea bez barier” wg Załącznika nr A (zakres dostawy).
2. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który zaoferuje najniższą wartość (netto) za pełny zakres zamówienia, zgodny z Załącznikiem nr 1 (wykaz materiałów biurowych). Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Materiały plastyczne zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego na koszt wykonawcy.
4. W razie stwierdzenia wad lub braku towaru dostawca zobowiązuje się do dostarczenia wskutek pisemnej reklamacji odbiorcy (faks) towaru wolnego od wad lub towaru brakującego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji - maksymalnie w ciągu 3 dni od zgłoszenia.
5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich technicznej, funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Niespełnienie tego warunku powodowało będzie odrzucenie oferty. 
 
IV.   Termin realizacji
Wymagany termin realizacji zamówienia: 18.10.2013
 
V.     Opis sposobu przygotowywania oraz miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta musi zawierać:
a)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego dostarczenia na piśmie.
b)    Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
c)    Adresy poczty elektronicznej:
elisek@muzeum.stalowawola.pl
mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
2. Termin składania ofert: 16.10.2013 r. godz. 12.00.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
VI.   Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert
1. Na formularzu oferty należy podać cenę netto oraz brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wg zakresu z załącznika A.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 
VII. Załączniki
1.   Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 (PDF)
 
Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
 
2.   Zakres dostawy – Załącznik A (PDF)
 
Zakres dostawy – Załącznik A (wersja edytowalna)