Zatwierdzony: 2013.09.17. 16:28:59 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.09.17. 16:28:33 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14731

Zapytanie ofertow na zad. pn.: Wykonanie i montaż ekspozytorów wystawienniczych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-040/13

MR – AG – ZO–040 /13                                                                                    Stalowa Wola, dnia 17.09.2013
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn:
 
Wykonanie i montaż ekspozytorów wystawienniczych
dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
I.         INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Lucyna Mizera - Dyrektor, e-mail: lmizera@muzeum.stalowawola.pl
Paweł Szegda, e-mail: pszegda@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami, zwanej dalej Pzp) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę usługi, wykonania i montażu ekspozytorów wystawienniczych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli wg projektu technicznego.
 
1.    Zamawiający dostarczy Oferentowi następujące materiały:
a)    Projekt techniczny elementów ekspozycyjnych – do wglądu w siedzibie Muzeum
b)    Plansze z nadrukami
 
2.    UWAGI:
2.1.  W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wszystkie materiały wykończeniowe z atestem NRO.
2.2.  Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami, wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
2.3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2.4.  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 
Załącznik
Zapytanie ofertowe MR-AG-ZO-040-2013 (pełna treść)