Zatwierdzony: 2013.09.17. 16:06:00 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.09.17. 16:05:26 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14730

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zad. pn.: Zaprojektowanie i wykonanie 2 gier edukacyjnych interaktywnych przeznaczonych na panel dotykowy pt.: Kod koloru i Wyszywanie na ekranie, Nr sprawy MR-AG-ZO-036/13

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 036/13                                                                             Stalowa Wola, dnia 18.09.2013
 
Protokół zamówienia
 (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego)
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 10.09.2013r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.: Zaprojektowanie i wykonanie 2 gier edukacyjnych interaktywnych przeznaczonych na panel dotykowy pt.: Kod koloru i Wyszywanie na ekranie.
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe
Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–036/13 opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty:
Oferta nr I
M&P Maciej Trojniar
CENA OFERTY: 19.990, 90 (netto), 24.587, 70 (brutto)
Oferta nr II
NET PC Sp. z o. o., ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk
CENA OFERTY: 9.756, 10 (netto), 12.000, 00 (brutto)
Oferta nr III
TOMORROW Sp. z o. o., ul. Kamionkowska 5a, 03-812 Warszawa
CENA OFERTY: 20.000, 00 (netto), 24.600, 00 (brutto)
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
LP.
NR OFERTY
KRYTERIUM I
(cena)
 
KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ SCENARIUSZOWYCH (opis)
oraz GRAFICZNYCH
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW
1
1
12.000, 00 (brutto) /24.587, 70 (brutto)
= 0,488 x 70 = 34,16 pkt.
14,00 pkt.
48,16 pkt.
2
2
12.000, 00 (brutto) /12.000, 00 (brutto)
= 1,00 x 70 = 70,00 pkt.
30,00 pkt.
100,00 pkt.
3
3
12.000, 00 (brutto) /24.600, 00 (brutto)
= 0,488 x 70 = 34,09 pkt.
20,00 pkt.
54,09 pkt.
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
NET PC Sp. z o. o., ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk
Uzasadnienie:  Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans oferty cenowej oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, tj.: . koncepcję rozwiązań scenariuszowych (opis) oraz graficznych
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie zawarta nie wcześniej w dniu 20.09.2013 r. z firmą: NET PC Sp. z o. o., ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk
 
Zatwierdził:
 
                                                                                                     Dyrektor Muzeum Regionalnego
                                                                                                                w Stalowej Woli
 
 
Otrzymują:
1.    Oferenci biorący udział w postępowaniu
2.    www.muzeum.stalowawola.pl / zakładka BIP
3.    a/a