Zatwierdzony: 2013.09.17. 15:58:15 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.09.17. 15:57:13 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14728

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zad. pn.: Wyprodukowanie spotu i filmu promującego projekt MUZEA BEZ BARIER - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, nr sprawy MR-AG-ZO-033/13

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 033/13                                                                 Stalowa Wola, dnia 17.09.2013
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
na zadanie pn.:
Wyprodukowanie spotu i filmu promującego projekt „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 – 2013  oraz wyemitowanie spotu
w telewizji i czterech portalach internetowych
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 3 lit g i h ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrana została w dniu 17.09.2013 r. oferta złożona przez Firmę GOLDEN STORM FILM Artur Brzozowski, ul. Nałkowskich 125/15, 20-486 Lublin.
 
W II etapie postępowania Zamawiający zaprosił następujących oferentów do przedstawienia szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia.   
 
1.    Oferent  nr II, GOLDEN STORM FILM Artur Brzozowski, ul. Nałkowskich 125/15, 20-486 Lublin
2.    Oferent nr III, AGENCJA TELEWIZYJNA MEDIAPOL, Adam Pazurkiewicz, ul. Perłowa 6, 66-415 Kłodawa
3.    Oferent nr IV, RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE Sp. z o. o., ul. Czerska 8 lok. 10, 00-732 Warszawa
 
Oferenci odpowiedzieli na pytania Zamawiającego, z czego po przeprowadzeniu badania najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert przedstawił Oferent nr II, GOLDEN STORM FILM Artur Brzozowski, ul. Nałkowskich 125/15, 20-486 Lublin.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nie wcześniej niż w dniu 7.10.2013 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego. Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
Zatwierdził:
 
                                                                                                     Dyrektor Muzeum Regionalnego
                                                                                                                w Stalowej Woli
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.    Oferenci biorący udział w postępowaniu
2.    www.muzeum.stalowawola.pl / zakładka BIP
3.    a/a