Zatwierdzony: 2013.09.13. 16:22:35 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.09.13. 16:21:23 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14722

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku publikacji pt.: Przędzy barwnej nić - poradnik barwierski, nr sprawy MR-AG-ZO-039/13

MR – AG – ZO–039/ 2013                                                                                Stalowa Wola, dnia 13.09.2013
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na:
Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku publikacji pt.: Przędzy barwnej nić - poradnik barwierski
 
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Elżbieta Skromak, tel. 15 844 85 56, faks 15 844 85 57, w godz. 8.00 – 15.00.
 
1.      Przedmiot zamówienia
Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę usługi, w ramach której należy wykonać projekt, skład, wprowadzenie korekty, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku monografii pt.: Przędzy barwnej nić - poradnik barwierski - wg następujących założeń.:
 
·       format: ok. 16,5 cm (wysokość) X 23,5 cm (szerokość)
·       papier: offset wg założeń projektanta
·       przewidywana objętość: ok. 16 stron w języku polskim, 18 stron w języku angielskim bez okładki,
·       publikacja szyta,
·       okładka wg założeń projektanta,
·       wykonanie korekty wg ustaleń z pracownikiem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
1.1.  Zamawiający dostarczy Oferentowi następujące materiały:
a)    teksty w języku polskim i angielskim (łącznie około 34 stron),
b)    materiał fotograficzny do obróbki graficznej (około 10-15 fotografii),
c)    materiał graficzny (np. logotypy).
 
1.2.  Wykonawca powinien zapewnić możliwość konsultacji z pracownikiem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, w kwestiach merytorycznych dotyczących projektu szaty graficznej oraz składu.
1.3.  Wykonawca zobowiązany jest do załączenia plików drukarskich PDF w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
1.4.  Wraz z zapłatą całego wynagrodzenia Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do projektu będącego Przedmiotem Umowy polegające na prawie do wykorzystania tego projektu. Autorskie prawa osobiste pozostają przy Wykonawcy.
1.5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
1.6.  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 
2.     Termin realizacji
Wymagany termin realizacji zamówienia: 10 października 2013 r.
 
3.     Opis sposobu przygotowywania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
3.1.   Oferta powinna zawierać:
a)     wypełniony i podpisany formularz ofertowy; Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty 
fax-em lub drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia go na piśmie.
b)     przykładowa koncepcja graficzna pt.: (propozycja szaty graficznej – na bazie materiału fot. przesłanego przez Zamawiającego razem z zapytaniem ofertowym), złożona z:
 
Ø  okładki
Ø  minimum 4 stron (środka) publikacji, zapisanych w formacie PDF
 
3.2.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14, I piętro lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: eskromak@muzeum.stalowawola.pl
3.3.  Termin składania ofert: 24.09.2013 r. godz. 12.00.
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-039/2013
(wersja pełna z wymaganymi załącznikami: FORMULARZ OFERTOWY, WZÓR UMOWY)
 
Przykładowe materiały do składu