Zatwierdzony: 2013.09.12. 14:57:14 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.09.12. 14:56:18 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14720

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn. Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami, nr sprawy MR-AG-ZO-038 /13

MR – AG – ZO–038 /13                                                                                    Stalowa Wola, dnia 12.09.2013
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn:
Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami
blacharskimi w budynku dawnych warsztatów szkolnych
przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli
 
I.         INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Paweł Szegda, e-mail: pszegda@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami, zwanej dalej Pzp) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę robót remontowych przy pokryciu dachowym w budynku dawnych warsztatów szkolnych, przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli, obecnie siedziba wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI. LUDZIE - PRZEMYSŁ - ARCHITEKTURA, wg następującego zakresu:
 
a)  Wykonanie opaski izolacyjnej z papy termozgrzewalnej grubości 5,4 mm w miejscu połączenia podstawy świetlika z dachem, z wyłożeniem minimum 15 cm zakładu na dach i podstawę świetlika - 28 kpl.
b)  Wykonanie uszczelnienia połączeń, pęknięć wszystkich szyb świetlika - 28 kpl.
c)   Wykonanie opaski izolacyjnej z papy termozgrzewalnej grubości 5,4 mm w miejscu połączenia dachu z fragmentem ściany budynku z wyłożeniem minimum 15 cm zakładu na dach i ścianę budynku, długości ok. 32 m bieżące.
d)  Uszczelnienie górnej powierzchni pokrytej papą 2 szt. świetlików, ok. 12 m2.
 
Podczas realizacji przedmiotu zamówienia (wykonywania prac) Wykonawca zobowiązany jest stosować fabrycznie nowe materiały i wyroby. Wszelkie stosowane technologie, materiały i wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również posiadać aktualne aprobaty i świadectwa dopuszczenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
 
Wykonawca zobowiązany będzie do:
a)    uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją prac,
b)    utrzymywania miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód,
c)    gromadzenia, zabezpieczenia i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, wszelkich odpadów, śmieci i opakowań oraz innych pozostałości,
d)    zorganizowania oraz należytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie,
e)    skoordynowania wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
 
3.1.  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
3.2.  W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wszystkie materiały wykończeniowe z atestem NRO.
3.3.  Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami, wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
3.4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3.5.  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 
 
ZAŁĄCZNIKI
 
Zapytanie oferowe MR – AG – ZO–038 /13 (pełnia treść)
 
Przedmiar robót
 
Zakres (rysunek)