Zatwierdzony: 2013.09.10. 16:11:37 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.09.10. 16:11:05 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14719

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Przeniesienie wystawy plenerowej z placu miejskiego przed Kinem Ballada, ul. Staszica, na plac miejski obok budynku Biblioteki Międzyuczelnianej i ZUS-u w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki, nr sprawy MR-AG-ZO-037/13

MR – AG – ZO–037 /13                                                                                    Stalowa Wola, dnia 10.09.2013
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn:
 
Przeniesienie wystawy plenerowej z placu miejskiego przed Kinem Ballada, ul. Staszica, na plac miejski obok budynku Biblioteki Międzyuczelnianej i ZUS-u w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki.
 
I.         INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Lucyna Mizera - Dyrektor, e-mail: lmizera@muzeum.stalowawola.pl
Paweł Szegda, e-mail: pszegda@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami, zwanej dalej Pzp) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę usługi, w ramach której należy wykonać przeniesienie (zmianę lokalizacji) wystawy plenerowej z placu miejskiego przed Kinem Ballada (ul. Staszica), na plac miejski obok budynku Biblioteki Międzyuczelnianej i ZUS-u w Stalowej Woli (ul. Popiełuszki), wg następującego zakresu prac:
 
a)     demontaż istniejącej instalacji elektrycznej na wystawie plenerowej i przekazanie Zamawiającemu,
b)     bezpieczny demontaż istniejącej wystawy pn.: Stalowa Wola 1938 w obiektywie inż. Bronisława Rudzińskiego,
c)     rozkręcenie elementów stalowych od bloków betonowych wraz z jej ponumerowaniem, celem identycznego odtworzenia w nowej lokalizacji (podstawa postumentu, konstrukcja, rama z tablicą i nadrukiem stanowią niezmienną całość),
d)     przewiezienie i ułożenie we wskazanym miejscu (wg projektu) ok. 90 % elementów wystawy w rejon Biblioteki Międzyuczelnianej,
e)     przewiezienie i ułożenie we wskazanym miejscu pozostałych ok. 10 % elementów wystawy do garażu przy ul. Wyszyńskiego 12 oraz utylizacja zbędnych elementów (4 podstawy betonowe).
f)      bezpieczny montaż konstrukcji stalowych do podstaw betonowych (z niezmienionymi planszami)
g)     uporządkowanie terenu po wykonanych pracach demontażowych /montażowych.
h)     Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (naprawa zniszczonych elementów takich jak: chodnik, nasadzenia, uzupełnienie ubytków ziemi).
 
2.    Zamawiający dostarczy Oferentowi następujące materiały:
a)    Wytyczne dot. aranżacji wystawy plenerowej (szczegółową lokalizację poszczególnych elementów),
b)    Projekt techniczny elementów ekspozycyjnych wystawy,
c)    Fotografie istniejącej wystawy,
 
3.    UWAGI:
3.1.  Wystawa zlokalizowana będzie na działkach Gminy Stalowa Wola nr 800/30; 800/46; 800/31.
3.2.  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
3.3.  W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wszystkie materiały wykończeniowe z atestem NRO.
3.4.  Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami, wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
3.5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3.6.  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 
IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1.    O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)        posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na transporcie i montażu elementów wielkogabarytowych.
b)        dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.
2.    Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.
 
V.        DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
1.    Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
b)        Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
c)        Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia, tzn.: wykaz zrealizowanych usług wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.
 
VI.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji: 7 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do 24 września 2013 r.
Powyższy termin jest terminem ostatecznym, niezmiennym i nieprzekraczalnym.
 
VII.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, zaadresowanej jak niżej:
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
z adnotacją:
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-037/13
Przeniesienie wystawy plenerowej z placu miejskiego przed Kinem Ballada, ul. Staszica, na plac miejski obok budynku Biblioteki Międzyuczelnianej i ZUS-u w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki.
 
2.    Termin składania ofert: 13 września 2013 r. godz. 13.00.
3.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 września 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 13.15.
4.    Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
5.    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 
VIII.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.    Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
2.    W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.
 
IX.       INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: CENA 100 %
 
Opis kryterium
Znaczenie kryterium [%]
Opis metody przyznawania punktów
Cena całości przedmiotu zamówienia
wraz z podatkiem VAT
100
Proporcje matematyczne wg wzoru:
CENA min / CENA oferty badanej
´ 100 [pkt]
 
2.    Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku.
3.    Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz jego poszczególnych części, określonych w niniejszej SIWZ.
4.    Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w SIWZ.
5.    Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
 
X.        Załączniki
ZAPYTANIE OFERTOWE (z wymaganymi załącznikami)
 
WYTYCZNE Część I
 
WYTYCZNE Część II