Zatwierdzony: 2013.09.10. 9:38:38 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.09.10. 9:37:59 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14705

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Zaprojektowanie i wykonanie 2 gier edukacyjnych interaktywnych przeznaczonych na panel dotykowy pt.: Kod koloru i Wyszywanie na ekranie, nr sprawy MR-AG-ZO-036/13

MR – AG – ZO – 036/13                                                                                   Stalowa Wola, dnia 10.09.2013
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie 2 gier edukacyjnych interaktywnych
przeznaczonych na panel dotykowy pt.: Kod koloru i Wyszywanie na ekranie
 
I.         INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
Elżbieta Skromak, e-mail: eskromak@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami, dalej Pzp) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług.
 
III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 2 gier edukacyjnych interaktywnych przeznaczonych na panel dotykowy pt.: Kod koloru i Wyszywanie na ekranie, w ramach którego należy wykonać:
a)    przygotowanie scenariusza realizacyjnego gier,
b)    obróbkę graficzną fotografii i materiałów ilustracyjnych (w razie potrzeb),
c)    wykonanie modeli i animacji trójwymiarowych 3D,
d)    wykonanie animacji dwuwymiarowych 2D,
e)    kodowanie interaktywności,
f)     dostarczenie i zainstalowanie (wdrożenie) gry na 2 infomatach będących w posiadaniu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli,
g)    Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
 
2.    Zamawiający zachęca do zapoznania się oraz wykorzystania materiałów dołączonych do zapytania ofertowego:
3.    Zamawiający dostarczy Oferentowi następujące materiał fotograficzny oraz tekstowy.
4.    Termin oddania materiałów do składu: niezwłocznie po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego i podpisaniu umowy 2013 r. (tj. ok. 20.09.2013).
5.    Wymagany termin realizacji zamówienia: nie później niż do 30 października 2013 r.
6.    Zamawiający dostarczy Oferentowi komplet materiałów w dniu podpisania umowy.
7.    Wykonawca powinien zapewnić możliwość konsultacji z pracownikiem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, w kwestiach merytorycznych dotyczących projektu szaty graficznej oraz składu plansz ekspozycyjnych.
8.    Wraz z zapłatą całego wynagrodzenia Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do projektu będącego Przedmiotem Umowy polegające na prawie do wykorzystania tego projektu. Autorskie prawa osobiste pozostają przy Wykonawcy.
 
 
ZAŁĄCZNIKI
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR MR-AG-ZO-036/2013
(z wymaganymi załącznikami: FORMULARZ OFERTOWY, WZÓR UMOWY)
 
MATERIAŁY
(na potrzeby wykonania koncepcji)