Zatwierdzony: 2013.09.04. 17:44:32 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.09.04. 17:44:05 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14700

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Przeniesienie elementu małej architektury - ekspozytora z ul. Wyszyńskiego 12 (przy Hotelu Hutnik) na Al. Jana Pawła II - dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-035/13

MR – AG – ZO–035 /13                                                                                    Stalowa Wola, dnia 4.09.2013
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn:
 
Przeniesienie elementu małej architektury ekspozytora, tzw. okrąglaka,
z ul. Wyszyńskiego 12 (przy Hotelu Hutnik) na Al. Jana Pawła II
– dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
I.         INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami, zwanej dalej Pzp) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę usługi, w ramach której należy wykonać przeniesienie istniejącego ekspozytora (okrąglaka) z ul. Wyszyńskiego 12 (przy Hotelu Hutnik) na Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli, wg następujących założeń.:
 
Ø  Wykonanie nowego fundamentu pod ekspozytor Al. Jana Pawła II
Ø  Demontaż istniejącego espozytora (okrąglaka) ul. Wyszyńskiego 12 (przy Hotelu Hutnik)
Ø  Przewiezienie w całości ekspozytora na miejsce posadowienia fundamentu
Ø  Montaż konstrukcji do fundamentu,
Ø  Demontaż i utylizacja starego fundamentu ul. Wyszyńskiego 12 (przy Hotelu Hutnik)
Ø  Zasypanie wykopu, plantowanie, obsianie miejsca po wykopie trawą.
 
2.    Zamawiający dostarczy Oferentowi następujące materiały:
a)    Projekt budowlany,
b)    Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
c)    Dziennik Budowy.
3.    Zamawiający na powyższe prace uzyskał ostateczną Decyzję pozwolenia na budowę.
4.    UWAGI:
4.1.  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
4.2.  W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wszystkie materiały wykończeniowe z atestem NRO.
4.3.  Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami, wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
4.4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4.5.  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 
IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1.    O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)        posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 3 roboty budowlane o wartości min. 20 000 zł.
b)        dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.
2.    Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.
 
V.        DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
1.    Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
b)        Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
c)        Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia, tzn.: wykaz zrealizowanych usług wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.
 
VI.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: 23 września -  7 października 2013 r.
 
VII.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, zaadresowanej jak niżej:
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
 
z adnotacją:
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-035/13
Przeniesienie elementu małej architektury ekspozytora, tzw. okrąglaka,
z ul. Wyszyńskiego 12 (przy Hotelu Hutnik) na Al. Jana Pawła II
– dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
2.    Termin składania ofert: 11 września 2013 r. godz. 12.00.
3.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 12.15.
4.    Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
5.    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 
VIII.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.    Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia.
2.    W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.
 
IX.       INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: CENA 100 %
2.    Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku.
3.    Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz jego poszczególnych części, określonych w niniejszej SPECYFIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
4.    Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w SPECYFIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
5.    Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
 
X.        Załączniki
 
 
 
Zapytanie ofertowe (pełna treść z wymaganymi załącznikami:
FORMULARZ OFERTOWY, WZÓR UMOWY, OŚWIADCZENIA)
 
 
PRZEDMIAR ROBÓT
 
PROJEKT
 
STWiORB