Zatwierdzony: 2013.08.28. 15:18:34 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.08.28. 15:17:19 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14694

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zad. pn.: Zaprojektowanie i wykonanie gry edukacyjnej interaktywnej przeznaczonej na panel dotykowy pt.: Zostań dizajnerem, Nr sprawy: MR-AG-ZO-031/13

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 031/13                                                                             Stalowa Wola, dnia 27.08.2013
 
 
Protokół zamówienia
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 18.07.2013r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.:
 
Zaprojektowanie i wykonanie gry edukacyjnej interaktywnej
przeznaczonej na panel dotykowy pt.: Zostań dizajnerem
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–031/13 opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty:
Oferta nr I
M&P Maciej Trojniar
CENA OFERTY: 8.892, 90 (brutto)
KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ SCENARIUSZOWYCH (opis) oraz GRAFICZNYCH (min. 4 zrzuty z ekranu): ……0…… pkt.
 
Oferta nr II
TOMORROW Sp. z o. o., ul. Kamionkowska 5a, 03-812 Warszawa
Cena oferty: 57.810, 00 (brutto)
KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ SCENARIUSZOWYCH (opis) oraz GRAFICZNYCH (min. 4 zrzuty z ekranu): ……5…… pkt.
 
Oferta nr III
NET PC Sp. z o. o., ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk
Cena oferty: 12.000, 00 (brutto)
KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ SCENARIUSZOWYCH (opis) oraz GRAFICZNYCH (min. 4 zrzuty z ekranu): ……30…… pkt.
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
 
LP.
NR OFERTY
KRYTERIUM I
(cena)
 
KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ SCENARIUSZOWYCH (opis) oraz GRAFICZNYCH
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW
1
1
8.892, 90 (brutto)
 
0
Oferta odrzucona
 
-
2
2
8.892, 90 (brutto)/ 57.810, 00 (brutto)
= 0,153 x 70 = 10,76 pkt.
5
15,76
3
3
8.892, 90 (brutto)/ 12.000, 00 (brutto)
= 0,741 x 70 = 51,87 pkt.
30
81,87
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
NET PC Sp. z o. o., ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk
 
Uzasadnienie:
Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans oferty cenowej oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, tj.: . koncepcję rozwiązań scenariuszowych (opis) oraz graficznych
 
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie zawarta nie wcześniej w dniu 2.09.2013 r. z firmą:
NET PC Sp. z o. o., ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk