Zatwierdzony: 2013.08.27. 11:23:46 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.08.27. 11:23:10 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14692

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Demontaż istniejącej wystawy oraz wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby nowej wystawy plenerowej pt.: Stalowa Wola 1938 w obiektywie inż. Bronisława Rudzińskiego, Nr spraw

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.:

Demontaż istniejącej wystawy oraz wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby nowej wystawy plenerowej pt.: Stalowa Wola 1938 w obiektywie inż. Bronisława Rudzińskiego

Nr sprawy: MR-AG-3121-013/13.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 26.08.2013 r. zawarto umowę na zadanie pn. Demontaż istniejącej wystawy oraz wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby nowej wystawy plenerowej pt.: Stalowa Wola 1938 w obiektywie inż. Bronisława Rudzińskiego z Firmą GoMa Agencja Reklamy, ul. Ofiar Katynia 37, 37-450 Stalowa Wola.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529).

 Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 170185 - 2013; data zamieszczenia: 27.08.2013