Zatwierdzony: 2013.08.27. 9:48:53 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.08.27. 9:47:56 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14691

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Dostawa i montaż systemu zawieszania obrazów w ramach wyposażenia Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w ramach projektu MUZEUM BEZ BARIER, nr sprawy: MR-AG-3121-012/13

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Dostawa i montaż systemu zawieszania obrazów w ramach wyposażenia Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej, do projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013,

Nr sprawy: MR-AG-3121-012/13.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 26.08.2013 r. zawarto umowę na zadanie pn. Dostawa i montaż systemu zawieszania obrazów w ramach wyposażenia Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej, do projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013, z Firmą IDRISA, ul. Borkowska 17b/2, 30-438 Kraków.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529).

 

Załącznik:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Numer ogłoszenia: 169913 - 2013; data zamieszczenia: 27.08.2013