Zatwierdzony: 2013.08.14. 12:40:06 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.08.14. 12:39:41 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14680

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zad. pn.: Demontaż istniejącej wystawy oraz wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby nowej wystawy plenerowej pt.: Stalowa Wola 1938 w obiektywie inż. Bronisława Rudziń

MR – AG – 3121 – 013/13                                                              
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 26.07.2013 r. na portalu UZP pod nr 298094-2013, dotyczącego zadania pn.: Demontaż istniejącej wystawy oraz wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby nowej wystawy plenerowej pt.: Stalowa Wola 1938 w obiektywie inż. Bronisława Rudzińskiego - wybrana została w dniu 14.08.2013 r. oferta złożona przez Firmę GOMA Agencja Reklamy Mariusz Markut, ul. Ofiar Katynia 37, 37-450 Stalowa Wola.
Oferta cenowa ww. firmy wynosi 7.950,00 (netto), 9.778,50 (brutto) i jest najkorzystniejszą cenowo ofertą w niniejszym postępowaniu. Firma GOMA dołączyła próbkę wydruku, za które otrzymała 9,00 punktów w kryterium nr 2 oceny ofert. Oferta wyżej wymienionej Firmy spełnia wymogi SIWZ, w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres oferenta
Cena za realizację
przedmiotu zamówienia
1
P.P.H.U. Janusz Ciosek, WIELKAREKLAMA,
ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń
9.750,00 (netto)
11.992,50 (brutto)
2
Firma Reklamowa PLACARD s. c.
ul. Warszawska 40, 35-205 Rzeszów
11.635,00 (netto)
14.311,05 (brutto)
3
PROVISION S.C.
ul. Boczna Kasprowicza 10, 37-100 Łańcut
14.500,00 (netto)
17.835,00 (brutto)
4
STUDIO WIG Honek
ul. Planty 16C/18, 25-502 Kielce
15.000,00 (netto)
18.450,00 (brutto)
5
MG PLAZA s. c.
ul. Kwiatkowskiego 79A, 35-311 Rzeszów
19.650,00 (netto)
24.169,50 (brutto)
6
Media Light Jacek Majski
ul. Bursaki 6, 20-151 Lublin
8.440,00 (netto)
10.381,20 (brutto)
7
GOMA Agencja Reklamy Mariusz Markut
ul. Ofiar Katynia 37, 37-450 Stalowa Wola
7.950,00 (netto)
9.778,50 (brutto)
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr
oferty
Liczba pkt w kryterium I
Cena za realizację
przedmiotu zamówienia - 90%
Liczba pkt w kryterium II
Jakości próbki wydruku
- 10%
Razem
1.
9.778,50 (brutto)/ 11.992,50 (brutto)
= 0,81 x 90 = 72,90
9
81,9 pkt.
2.
9.778,50 (brutto)/ 14.311,05 (brutto)
= 0,68 x 90 = 61,20
6
67,20 pkt.
3.
9.778,50 (brutto)/ 17.835,00 (brutto)
= 0,54 x 90 = 48,60
9
57,60 pkt.
4.
9.778,50 (brutto)/ 18.450,00 (brutto)
= 0,53 x 90 = 47,70
4
51,70 pkt.
5.
9.778,50 (brutto)/ 24.169,50 (brutto)
= 0,40 x 90 = 36,00
4
40,00 pkt.
6.
9.778,50 (brutto)/ 10.381,20 (brutto)
= 0,94 x 90 = 84,60
3
87,60 pkt.
7.
9.778,50 (brutto)/ 9.778,50 (brutto)
= 1,00 x 90 = 90,00
9
99,00 pkt.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 23.08.2013 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego. Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń