Zatwierdzony: 2013.08.14. 12:30:39 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.08.14. 12:30:09 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14679

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zad. pn.: Dostawa i montaż systemu zawieszania obrazów w ramach wyposażenia Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej, do projektu MUZEUM BEZ BARIER, nr sprawy MR-AG-3121-012/13

MR – AG – 3121 – 012/13                                                                                            
 
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 24.07.2013 r. na portalu UZP pod nr 292404 - 2013, dotyczącego zadania pn.: Dostawa i montaż systemu zawieszania obrazów w ramach wyposażenia Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej, do projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013, wybrana została oferta nr III, złożona przez Firmę IDRISA, ul. Borkowska 17b/2, 30-438 Kraków, z ceną ofertową: 7.940,60 (netto), 9.766,94 (brutto).
           
Wyżej wymieniona Firma przedstawiła w swojej ofercie najkorzystniejszy bilans 2 kryteriów oceny ofert (cena 90%, gwarancja 10%) oraz spełnia wymogi SIWZ, w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
 
Zbiorcze zestawienie ofert:
Lp.
Nr oferty
nazwa i adres oferenta
Cena za realizację
całego przedmiotu zamówienia
 
Gwarancja
1
OFERTA NR I
Extend Vision Sp. z o. o.
ul. Kamienna 43
31-403 Kraków
 
8.994,00 (netto)
11.062,62 (brutto)
 
36 miesięcy
2
OFERTA NR II
PPH MEGA Sp. z o. o.
Sokołowice 103e
56-400 Oleśnica
 
28.564,00 (netto)
35.133,72 (brutto)
 
24 miesiące
3
OFERTA NR III
IDRISA Małgorzata Ptaszek
ul. Borkowska 17b/2
30-438 Kraków
 
7.940,60 (netto)
9.766,94 (brutto)
 
60 miesięcy
 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Lp.
 
Nr oferty
kryterium nr I:
CENA - 90%
kryterium nr II:
GWARANCJA - 10%
 
RAZEM
1
OFERTA NR I
 
 
79,20 pkt.
 
6,00 pkt.
 
85,20 pkt.
2
OFERTA NR II
 
 
24,30 pkt.
 
4,00 pkt.
 
28,30 pkt.
3
OFERTA NR III
 
 
90,00 pkt.
 
10,00 pkt.
 
100,00 pkt.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Firmą IDRISA, ul. Borkowska 17b/2, 30-438 Kraków, nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 26 sierpnia 2013 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń