Zatwierdzony: 2013.08.07. 16:05:14 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.08.07. 16:04:35 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14676

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Wykonanie posadzki żywicznej w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1, NR SPRAWY MR-AG-3121-015/2013

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
Wykonanie posadzki żywicznej w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1
 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu posadzki żywicznej w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, w oparciu o pozwolenie na budowę oraz projekt wykonawczy. W przebudowywanym pomieszczeniu należy wykonać podłogę żywiczną wg projektu, zawierającą: wylewkę samopoziomującą grubości ~2,5 - 3,0 cm w pomieszczeniu o powierzchni 80 m2, posadzkę żywiczną poliuretanową o powierzchni 80 m2, nacięcie dylatacji i ich wypełnienie sznurem dylatacyjnym i stosowną masą wypełniającą, istniejące ściany na wysokości 0,5 m od posadzki należy pomalować farbą krzemianową, kolor RAL 9010, należy sprawdzić zgodność kolorystyki z istniejącą barwą ścian w pomieszczeniu. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w: a) projekcie, b) przedmiarze robót, c) STWiORB, d) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, będącej integralną częścią umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, na ustalonych niniejszą umową warunkach. Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił min. 3- letnią gwarancję na wykonany przedmiot zamówienia. Z uwagi na fakt, że Muzeum Regionalne w Stalowej Woli będzie czynne w okresie wykonywania prac budowlano-montażowych Wykonawca powinien uzgodnić z Inwestorem terminy i zakres wykonywanych robót remontowo-budowlanych.
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, zwanej dalej Pzp) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w trybie przetargu nieograniczonego. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.
 
Załączniki:
 
Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 157665 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013
 
 
SIWZ
(z wymaganymi załącznikami: oświadzenia, formularz ofertowy, wzór umowy)
 
 
PROJEKT WYKONAWCZY, STWiORB - posadzki
 
 
PRZEDMIAR ROBÓT
 
 
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: 40 dni od dnia podpisania umowy.
 
Termin składania ofert: 27 sierpnia 2013 r. godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2013 r. w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 12:15
Zapraszamy do wzięcia udziału w niniejszym przetargu.