Zatwierdzony: 2013.08.05. 13:23:54 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.08.05. 13:23:07 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14674

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonanie posadzki żywicznej oraz zabudowy okien w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1, nr sprawy MR-AG-3121-010/13

Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 010/13                                       Stalowa Wola, dn. 5.08.2013
             
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego ogłoszonego w  dniu 25.06.2013 na zadanie pn.: Wykonanie posadzki żywicznej oraz zabudowy okien w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1.
- z powodu braku ofert przetargowych.
 
UZASADNIENIE
 
Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż do terminu składania ofert, tj. do dnia 5.08.2013 r. godz. 12:00 nie złożono żadnej oferty w niniejszym przetargu nieograniczonym. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający niezwłocznie ogłosi kolejne postępowanie na ten sam przedmiot zamówienia.
 
Zapraszamy do złożenia oferty we wznowionym przetargu.