Zatwierdzony: 2013.07.26. 13:59:53 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.07.26. 13:57:32 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14665

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Demontaż istniejącej wystawy oraz wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby nowej wystawy plenerowej pt.: Stalowa Wola 1938 w obiektywie inż. Bronisława Rudzińskiego,

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
Demontaż istniejącej wystawy oraz wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby nowej wystawy plenerowej pt.: Stalowa Wola 1938 w obiektywie inż. Bronisława Rudzińskiego
 
 
1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, zwanej dalej Pzp).
2.   Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
3.   Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
79820000-8 Usługi związane z drukowaniem
22462000-6 Materiały reklamowe
79341000-6 Usługi reklamowe
 
4.   Przedmiotem zamówienia jest usługa demontażu istniejącej wystawy plenerowej a następnie wydruk i montażu kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby wystawy plenerowej Stalowa Wola 1938 w obiektywie inż. Bronisława Rudzińskiego. Zakres prac: a) demontaż 45 płyt z wydrukami wielkoformatowymi zainstalowanych na całorocznych konstrukcjach wystawienniczych na placu miejskim przy ul. Staszica 14 w Stalowej Woli (przed kinem Ballada), b) oczyszczenie konstrukcji wystawienniczych (podłoża) z zanieczyszczeń, tzn.: kurzu, resztek kleju, fragmentów wydruków dotychczasowej wystaw zatytułowanej Przerwa na Kawę. Rysunki satyryczne Jacka Kawy z lat 1993-2013, c) wydruk plansz ekspozycyjnych z przygotowanych przez Zamawiającego materiałów graficznych w wysokiej rozdzielczości, d) naklejenie na zdemontowanych płytach z poliwęglanu komorowego oraz płytach PCV (12 mm), łącznie 90 plansz z materiałami graficznymi nowej wystawy zatytułowanej Stalowa Wola 1938 w obiektywie inż. Bronisława Rudzińskiego, e) montaż płyt wystawienniczych na ekspozytorach ulokowanych na placu miejskim w Stalowej Woli przy ul. Staszica oraz naklejanie na 6 słupach ekspozycyjnych plansz promocyjnych ww. wystawy, f) dopuszcza się możliwość zaklejania dotychczasowego wydruku pod warunkiem braku efektu prześwitywania oraz estetycznego wyglądu zaklejonej powierzchni, tzn. braku sfalowań, ubytków, zabrudzeń. Specyfikacja wykonania wydruków wielkoformatowych: a) druk na matowej folii kalandrowanej, monomerycznej PCV z szarym klejem o grubości bez podkładu 100 mikronów lub równoważnej o nie gorszych parametrach, b) druk w rozdzielczości minimum 720 dpi w trybie fotograficznym (nie dopuszczalny jest efekt tzw. paskowania), c) wymagana odporność na UV i warunki atmosferyczne min. 6 miesięcy, d) wydruk zabezpieczony laminatem stałym grubości 70 mikronów z filtrem UV. Łączna ilość wydruków wielkoformatowych 364,56 m2. Na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zbada jakość wykonania wydruków wielkoformatowych na podstawie przykładowego wydruk próbnego planszy o wymiarach 50x50 cm,  załączonego do oferty. Zamawiający dostarczy Oferentowi wyłonionemu w postępowaniu koncepcję rozmieszczenia oraz kolejności montażu plansz ekspozycyjnych. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej dotychczasowej wystawy plenerowej, mieszczącej się przy w Stalowej Woli, przy ul. Staszica 14. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił min. 6 – miesięcznej gwarancji na wydruk, klejenie oraz montaż wydruków ekspozycyjnych wystawy plenerowej.
5.   Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o nr sprawy: MR-AG-3121-013/13
 
 
Pliki do pobrania:
 
Numer ogłoszenia: 298094 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 
Załącznik A
WYDRUK PRÓBNY
 
 
 
Wykaz załączników do SIWZ (dokumenty dostępne w jednym załączonym pliku)
 
Załącznik nr 1
(oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)
 
Załącznik nr 2
(Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej)
 
Załącznik nr 3
(oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)
 
Załącznik nr 4 (Formularz ofertowy)
 
Załącznik nr 5 (Wzór umowy)
 
Załącznik nr 6 (Doświadczenie zawodowe)
 

Załącznik nr 7 (Makieta wystawy plenerowej oraz fot. elementów ekspozycyjnych)