Zatwierdzony: 2013.07.25. 9:59:16 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.07.25. 9:58:44 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14663

MODYFIKACJA NR II SIWZ zadania Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami blacharskimi w budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli ETAP I

MR – AG – 3121 – 009/13                                                                                            Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
MODYFIKACJA nr II
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. Zwana dalej ustawą Pzp) oraz w nawiązaniu do art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ zamówienia publicznego pn.: Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami blacharskimi w budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli - ETAP I. Modyfikacja dotyczy CZEŚCI I oraz CZĘŚCI II zamówienia.
 
W związku z otrzymaniem w dniu 24.07.2013 r. pisma od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu o częściowym wycofaniu dotacji na przedmiotowe zadanie, Zamawiający zmuszony jest do ponownej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia modyfikacji nr II.   
 
 
W pkt III.1 SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
było: (stan przed modyfikacją)
 
Zakres robót dla CZĘŚCI I
a)     Wykonanie i szklenie 8 świetlików wg zakresu,
b)     Demontaż istniejących świetlików oraz instalacji odgromowej wg zakresu,
c)      Montaż gotowych 8 świetlików dachowych oraz ponowny montaż instalacji odgromowej z wykonaniem pomiarów,
d)     Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego wg zmodyfikowanego zakresu prac,
e)     Wykonanie nowej połaci dachowej wg technologii i zmodyfikowanego zakresu objętego projektem,
f)      Wykonanie obróbek blacharskich wg zmodyfikowanego zakresu prac.
W części I zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy rozliczeniem kosztorysowym
 
W pkt III.1 SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
jest: (stan po modyfikacji nr II z dnia 24.07.2013)
 
Zakres robót dla CZĘŚCI I
a)     Wykonanie i szklenie 4 świetlików wg zakresu,
b)     Demontaż istniejących świetlików oraz instalacji odgromowej wg zakresu,
c)      Montaż gotowych 4 świetlików dachowych oraz ponowny montaż instalacji odgromowej z wykonaniem pomiarów,
d)     Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego wg zakresu prac,
e)     Wykonanie nowej połaci dachowej wg technologii i zakresu objętego projektem,
f)      Wykonanie obróbek blacharskich.
 
W części I zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy rozliczeniem kosztorysowym - BEZ ZMIAN
W pkt III.1 SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
było: (stan przed modyfikacją)
 
2.      Zakres robót dla CZĘŚCI II:
a)     Wykonanie opaski izolacyjnej z papy termozgrzewalnej grubości 5,4 mm w miejscu połączenia podstawy świetlika z dachem, z wyłożeniem minimum 15 cm zakładu na dach i podstawę świetlika - 20 kpl.
b)     Wykonanie uszczelnienia połączeń, pęknięć szyb świetlików - 20 kpl.
c)      Wykonanie opaski izolacyjnej z papy termozgrzewalnej grubości 5,4 mm w miejscu połączenia dachu z fragmentem ściany budynku z wyłożeniem minimum 15 cm zakładu na dach i ścianę budynku, długości ok. 32 m bieżące.
d)     Uszczelnienie górnej powierzchni pokrytej papą 2 szt. świetlików, ok. 12 m2.
 
W części II zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy rozliczeniem ryczałtowym
 
W pkt III.1 SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
jest: (stan po modyfikacji nr II z dnia 24.07.2013)
 
2.      Zakres robót dla CZĘŚCI II:
a)     Wykonanie opaski izolacyjnej z papy termozgrzewalnej grubości 5,4 mm w miejscu połączenia podstawy świetlika z dachem, z wyłożeniem minimum 15 cm zakładu na dach i podstawę świetlika - 24 kpl.
b)     Wykonanie uszczelnienia połączeń, pęknięć szyb świetlików - 24 kpl.
c)      Wykonanie opaski izolacyjnej z papy termozgrzewalnej grubości 5,4 mm w miejscu połączenia dachu z fragmentem ściany budynku z wyłożeniem minimum 15 cm zakładu na dach i ścianę budynku, długości ok. 32 m bieżące - BEZ ZMIAN
d)     Uszczelnienie górnej powierzchni pokrytej papą 2 szt. świetlików, ok. 12 m2. - BEZ ZMIAN
 
 
W części II zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy rozliczeniem ryczałtowym - BEZ ZMIAN
 
W pkt VII.1 SIWZ
(TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA)
było: (stan przed modyfikacją)
 
CZĘŚĆ I
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 10 października 2013 r.
 
CZĘŚĆ II
Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 1 września 2013 r.
 
W pkt VII.1 SIWZ
(TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA)
jest: (stan po modyfikacji nr II z dnia 24.07.2013)
 
CZĘŚĆ I
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30 września 2013 r.
 
CZĘŚĆ II
Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 1 września 2013 r. - BEZ ZMIAN
W pkt XVI.2-3 SIWZ
(MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT)
było: (stan przed modyfikacją)
 
1.    Termin składania ofert: 1 sierpnia 2013 r.
 godz. 12.00.
2.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 sierpnia 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 12.15. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
 
W pkt XVI.2-3 SIWZ
(MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT)
jest: (stan po modyfikacji nr II z dnia 24.07.2013)
 
1.    Termin składania ofert: 5 sierpnia 2013 r.
 godz. 10.00.
2.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 sierpnia 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 10.15. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
 
 
Do pkt. III ust. 3 SIWZ dodaje się podpunkty 3.6 oraz 3.7 w następującym brzmieniu: 
 
3.6. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zamówienia zabezpieczył miejsce wykonywanych robót (ciągłość pokrycia dachowego) na okoliczność ewentualnych niekorzystnych warunków pogodowych (opady atmosferyczne), zabezpieczające przed zniszczeniem mienia wewnątrz pomieszczeń w budynku.
 
3.7. Wykonawca powinien przewidzieć nieprzerwane prowadzenie robót budowlanych, bez względu na warunki atmosferyczne. 
 
W związku z dokonaną modyfikacją treści SIWZ Zamawiający zmienia termin składania ofert.:
Nowym terminem składania ofert jest: 5.08.2013 r. godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.08.2013 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 10.15. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
 
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
 
Niniejsza modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część.
 
Załącznik:
MODYFIKACJA SIWZ z dnia 24.07.2013
 
SIWZ po zmianach z dnia 24.07.2013
 
 
załączniki _CZEŚĆ I po modyfikacji _24.07.zip
 
 
załączniki _CZĘŚĆ II po modyfikacji _24.07.zip
 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 293424 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
 
 
Skan pisma w sprawie wycofania dotacji
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków