Zatwierdzony: 2013.07.24. 12:43:19 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.07.24. 12:42:38 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14662

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Dostawa i montaż systemu zawieszania obrazów w ramach wyposażenia Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej, do projektu: MUZEUM BEZ BARIER - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsłu

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
Dostawa i montaż systemu zawieszania obrazów w ramach wyposażenia
Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej, do projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”.  Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, zwanej dalej Pzp).
 
2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.
 
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montażem kompletu systemu wieszania obrazów przeznaczonego do Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej o powierzchni 80 m2 w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ZAŁĄCZNIK A do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym w SIWZ. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zadania udzielił min. 24-miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
 
4. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-3121-012/13
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
(formularz ofertowy, wzór umowy, wymagane oświadczenia)
 
Załącznik A
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Załącznik _WYMIARY ŚCIAN
 
Załącznik _PRZEKROJE _SALA WYSTAWIENNICZA
 
Ogłoszenie BZP
Numer ogłoszenia: 292404 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013