Zatwierdzony: 2013.07.12. 15:11:44 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.07.12. 15:11:17 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14648

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na zad. pn.: Dostawa i wdrożenie kompletnego zestawu do ewidencji wyposażenia i środków trwałych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-ZO-029/13

Nr sprawy: MR - AG - ZO - 029/13                                                                    
 
Protokół zamówienia
 (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego)
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 2.07.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.: Dostawa i wdrożenie kompletnego zestawu do ewidencji wyposażenia i środków trwałych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
1.      OPTIDATA Sp. z o. o., ul. Wielicka 50/5, 30-552 Kraków (przeprowadzono dialog techniczny)
 
Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–029/13 opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty:
 
Oferta nr I
OPTIDATA Sp. z o. o., ul. Wielicka 50/5, 30-552 Kraków
Cena oferty: 9.348, 75 (netto), 11.498, 96 (brutto)
 
Oferta nr II
SILVERCODERS Adrian Smarzewski, ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa
Cena oferty: 9.100,00 (netto), 11.193,00 (brutto)
 
Oferta nr III
BLUNOVATION Sp. z o. o., ul. Wajdeloty 28, 80-437 Gdańsk
Cena oferty: 9.500, 00 (netto), 11.685, 00 (brutto)
 
Oferta nr IV
IDSOFT Grzegorz Potyrała, ul. Królewska 2/2, 30-045 Kraków
Cena oferty: 15.190, 00 (netto), 18.683, 70 (brutto)
 
Oferta nr V
QBS Jan Kubań, ul. Ksawerów 30-85, 02-656 Warszawa
Cena oferty: 18.300, 00 (netto), 22.509, 00 (brutto)
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
 
LP.
NR OFERTY
KRYTERIUM I
(cena)
 
KRYTERIUM II
(bezpłatna pomoc techniczna)
KRYTERIUM III
(gwarancja)
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW
1
1
11.193,00 (brutto) / 11.498, 96 (brutto)
= 0,97 x 80 = 77,60 pkt.
24 m-ce
10 pkt.
12 m-cy
10 pkt.
 
97,60
2
2
11.193,00 (brutto) / 11.193,00 (brutto)
= 1,00 x 80 = 80,00 pkt.
12 m-cy
5 pkt.
12 m-cy
10 pkt.
 
95,00
3
3
11.193,00 (brutto) / 11.685, 00 (brutto)
= 0,95 x 80 = 76,00 pkt.
12 m-cy
5 pkt.
12 m-cy
10 pkt.
 
91,00
4
4
11.193,00 (brutto) / 18.683, 70 (brutto)
= 0,59 x 80 = 47,20 pkt.
12 m-cy
5 pkt.
12 m-cy
10 pkt.
 
62,20
5
5
11.193,00 (brutto) / 22.509, 00 (brutto)
= 0,49 x 80 = 39,20 pkt.
12 m-cy
5 pkt.
12 m-cy
10 pkt.
 
54,20
 
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
OPTIDATA Sp. z o. o., ul. Wielicka 50/5, 30-552 Kraków
 
Uzasadnienie:
Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert: gwarancja oraz Okres bezpłatnej pomocy technicznej podczas wdrażania systemu
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie nie wcześniej niż w dniu 29.07.2013 r. z firmą: OPTIDATA Sp. z o. o., ul. Wielicka 50/5, 30-552 Kraków
 
 
ZAŁĄCZNIK
Protokół zamówienia 
nr sprawy: MR – AG – ZO – 029/13
 
Otrzymują:
1.    Oferenci biorący udział w postępowaniu
2.    www.muzeum.stalowawola.pl / zakładka BIP
3.    a/a