Zatwierdzony: 2013.07.09. 9:05:52 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.07.09. 9:05:10 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14641

Protkół zamówienia - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt.: Wzorowe miasto: Stalowa Wola, Nr sprawy: MR-G-O-024/13

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 024/13                                                                             Stalowa Wola, dnia 5.07.2013
 
Protokół zamówienia
 (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego)
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 5.06.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt.: Wzorowe miasto: Stalowa Wola – wystawa z okazji  jubileuszu 75-lecia powstania - w budynku Galerii Warsztat przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli.
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
1.      Anna_Kasper/PROJEKTOWANIE WYSTAW, 00-681 Warszawa, ul. Hoza 5
2.      ASC STUDIO Anna Skołżyńska Cieciera, Roszczep 20, 05-205 Klembów
3.      Ewelina Wawrzusiszyn, ul. Wyzwolenia 157, Rogóżno, 22-600 Tomaszów Lubelski
4.      IMAGINGA Studio Magdalena Poprawska, ul. Kątowa 11/4, 31-404 Kraków
Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–024/13 opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty:
Oferta nr I
ASC STUDIO Anna Skołżyńska Cieciera, Roszczep 20, 05-205 Klembów
Cena oferty: 8.000, 00 (netto), 9.840, 00 (brutto)
 
Oferta nr II
Inteoria Group, ul. Krowoderska 32, 31-142 Kraków
Inga Olszańska Architetto via Vittoria Colonna 1, 00193 Roma
VISUAL FARM Aldona Kret, ul. Topolowa 13/16, 31-506 Kraków
Cena oferty: 7.500, 00 (netto), 9.225, 00 (brutto)
 
Oferta nr III
Ewelina Wawrzusiszyn, ul. Wyzwolenia 157, Rogóżno, 22-600 Tomaszów Lubelski
Cena oferty: 6.910, 57 (netto), 8.500, 00 (brutto)
 
Oferta nr IV
BP Projekt, ul. 28 Lipca 1943/32A, 30-233 Kraków
Cena oferty: 15.813, 01 (netto), 19.450, 00 (brutto)
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
Lp.
Nr
oferty
KRYTERIUM nr I
CENA (70%)
KRYTERIUM nr II
KONCEPCJA ARANŻACJI WYSTAWY
(30 %)
Łączna ilość
punktów:
1
I
 
8.500,00 (brutto) / 9.840,00 (brutto) = 0,863 x 70 = 60,41 pkt.
20 pkt.
80,41
2
II
 
8.500,00 (brutto) / 9.225,00 (brutto) = 0,921 x 70 = 64,47 pkt.
 
30 pkt.
 
94,47
3
III
 
8.500,00 (brutto)  / 8.500,00 (brutto) = 1,00 x 70 = 70,00 pkt.
 
20 pkt.
 
90,00
4
IV
 
8.500,00 (brutto)  / 19.450,00 (brutto) = 0,437 x 70 = 30,59 pkt.
 
10 pkt.
 
40,59
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
Inteoria Group, ul. Krowoderska 32, 31-142 Kraków
Uzasadnienie: Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans oferty cenowej oraz najciekawszą koncepcję aranżacji wystawy Wzorowe miasto: Stalowa Wola – wystawa z okazji  jubileuszu 75-lecia powstania (najwyższa ocena w II kryterium oceny ofert).
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie zawarta w dniu 10.07.2013 r. z firmą: Inteoria Group, ul. Krowoderska 32, 31-142 Kraków
 
Zatwierdził:
 
 
                                                                                                     Dyrektor Muzeum Regionalnego
                                                                                                                w Stalowej Woli