Zatwierdzony: 2013.07.05. 13:32:12 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.07.05. 13:31:41 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14640

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW _dot. zapytania ofertowego o nr sprawy: MR-AG-ZO-028/13

MR – AG – ZO – 028/13                                                           Stalowa Wola, dnia 5.07.2013 r.
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w zadaniu pn.:  Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla planowanego projektu pn.: UTWORZENIE MUZEUM SZTUKI DEKORACYJNEJ I PRZEMYSŁOWEJ - MODERNIZACJA ZABYTKOWYCH WARSZTATÓW SZKOLNYCH - współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego - Islandii, Liechtensteinu i Norwegii - niniejszym odpowiadamy na skierowane pytania:
 
PYTANIE 1
Czy zestawienie dotychczas pozytywnie rozpatrzonych wniosków przygotowanych przez Oferenta powinno obejmować wszystkie projekty inwestycyjnych dla których przygotowano wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, w tym m.in. dla projektów drogowych, środowiskowych, sportowych, czy wyłącznie dla projektów z zakresu kultury, konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego, gdyż takie będą punktowane?
 
ODPOWIEDŹ
Zestawienie dotychczas pozytywnie rozpatrzonych wniosków przygotowanych przez Oferenta powinno obejmować wszystkie projekty, dla których przygotowane wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone (uzyskały dofinansowanie) np.: projekty drogowe, środowiskowe, sportowe, cz z zakresu kultury, konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego. W powyższym trzeba uwzględnić  warunek zawarty w pkt 1a Specyfikacji zapytania ofertowego. 
 
PYTANIE 2
Czy przez „pozytywnie rozpatrzone wnioski” rozumie się wnioski, które uzyskały dofinansowanie ze środków bezzwrotnych, czy też wystarczy iż pozytywnie przeszły etap oceny formalnej i merytorycznej, ale nie uzyskały dofinansowania?
 
ODPOWIEDŹ
Przez „pozytywnie rozpatrzone wnioski” Zamawiający rozumie wnioski, które uzyskały dofinansowanie.
 
Informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o zapytaniu ofertowym zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania Oferentów. Oferenci zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania ofert. Odpowiedzi zostaną dołączone do zapytania ofertowego i będą stanowić jego integralną część.
 
 
Zatwierdzam
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego
  w Stalowej Woli