Zatwierdzony: 2013.07.03. 19:20:53 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.07.03. 19:20:23 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14638

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami blacharskimi w budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli - ETAP I, NR SPRAWY MR-AG-3121-009-2013

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami blacharskimi w budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli - ETAP I
Nr sprawy: MR - AG - 3121 - 009/13
 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami blacharskimi w budynku dawnych Warsztatów Szkolnych ZSP nr 1 w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli - ETAP I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wymianę 4 szt. (czterech) świetlików dachowych oraz czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych membranami dachowymi wraz z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem dachu oraz elementami wystającymi ponad dach budynku wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI w Hali Warsztatów Szkolnych ZSP nr 1 w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17.
 
Zamówienie składa się z 2 części.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części niniejszego zamówienia.
 
1. Zakres robót dla CZĘŚCI I (słownie: części pierwszej):
a) wykonanie i szklenie 4 świetlików wg zakresu, b) demontaż istniejących świetlików oraz instalacji odgromowej wg zakresu, c) montaż gotowych 4 świetlików dachowych oraz ponowny montaż instalacji odgromowej z wykonaniem pomiarów, d) rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego wg zakresu prac, e) wykonanie nowej połaci dachowej wg technologii i zakresu objętego projektem, f) wykonanie obróbek blacharskich. W części I zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy rozliczeniem kosztorysowym.
 
2. Zakres robót dla CZĘŚCI II (słownie: części drugiej):
a) wykonanie opaski izolacyjnej z papy termozgrzewalnej grubości 5,4 mm w miejscu połączenia podstawy świetlika z dachem, z wyłożeniem minimum 15 cm zakładu na dach i podstawę świetlika - 24 kpl., b) wykonanie uszczelnienia połączeń, pęknięć szyb świetlików - 24 kpl., c) wykonanie opaski izolacyjnej z papy termozgrzewalnej grubości 5,4 mm w miejscu połączenia dachu z fragmentem ściany budynku z wyłożeniem minimum 15 cm zakładu na dach i ścianę budynku, długości ok. 32 m bieżące, d) uszczelnienie górnej powierzchni pokrytej papą 2 szt. świetlików, ok. 12 m2. W części II zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy rozliczeniem ryczałtowym.
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, zwanej dalej Pzp) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w trybie przetargu nieograniczonego. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.
 
 
Załączniki:
 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 132909 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(załączniki nr 1 - 9)
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI I (części pierwszej)
(dokumentacja techniczna -Załącznik A, przedmiar robót -Załącznik B1, STWiOR -Załączniki C1, C2)
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI II (części drugiej)
(rysunki techniczne z zakresem wymaganych prac -Załącznik D, przedmiar robót -Załącznik B2
STWiOR -Załącznik C1)
 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w niniejszym przetargu.