Zatwierdzony: 2013.07.02. 18:35:02 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.07.02. 18:34:29 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14637

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Dostawa i wdrożenie kompletnego zestawu do ewidencji wyposażenia i środków trwałych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-029-2013

 
MR – AG – ZO – 029/13                                                                                   Stalowa Wola, dnia 2.07.2013
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.:
Dostawa i wdrożenie kompletnego zestawu do ewidencji wyposażenia i środków trwałych
na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
I.         INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Mariusz Nowak, e-mail: mnowak@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, zwanej dalej Pzp) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług.
 
III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie kompletnego zestawu do ewidencji wyposażenia i środków trwałych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. System informatyczny do zarządzania majątkiem w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli powinien zawierać minimum:
Ø  oprogramowanie do ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ich inwentaryzacji (wersja jednostanowiskowa),
Ø  oprogramowanie do kolektora,
Ø  kolektor danych,
Ø  drukarka do etykiet wraz z kompletem materiałów eksploatacyjnych, w tym minimum 1000 trwałych, foliowanych etykiet.
 
2.    Zamawiający wymaga telefonicznego wsparcia wdrożonego systemu - dotyczącego oprogramowania systemowego i aplikacyjnego oraz obsługi zainstalowanego sprzętu: drukarki kodu kreskowego, komputerów, czytników kodu kreskowego, kolektorów danych, itd. - przez okres minimum 2 miesięcy. 
3.    Zamawiający wymaga zainstalowania i konfiguracji systemu w siedzibie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola.
4.    Zamawiający wymaga przeprowadzenia jednodniowego szkolenia użytkowników systemu w siedzibie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
5.    Zamawiający wymaga wykonania jednorazowego importu danych z programu MDB Inwentaryzacja z pakietu MDB Firma, posiadanego dotychczas przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, do nowego programu.
6.    Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych, w tym trwałych i niezmywalnych etykiet foliowych inwentarzowych, odpornych na ścieranie i trudne warunki atmosferyczne, pozwalających na oznakowanie minimum 1 000 (słownie tysiąc) ewidencjonowanych obiektów.
 
7.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ZAŁĄCZNIK A do niniejszego zapytania ofertowego (wykaz wymaganych urządzeń oraz funkcjonalności oprogramowania wchodzącego  w skład zestawu).
8.    Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określony w niniejszej specyfikacji zamówienia. Transport towarów zamówionych oraz koszty z tym związane obciążają Dostawcę.
9.    Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
10.  Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a)  odpowiadać wymogom określonym w specyfikacji zamówienia.
b)  sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz posiadać oświadczenia producentów potwierdzające zgodność z Dyrektywami Rady Europy określającymi wymogi bezpieczeństwa (CE).
c)  Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na urządzenia będące przedmiotem zamówienia na okres minimum 12 m-cy.
 
IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1.    O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)        posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 3 dostawy tożsame (o podobnym charakterze) z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegające na wyposażeniu co najmniej 3 instytucji publicznych w kompletny zestaw do ewidencji wyposażenia i środków trwałych, złożony z: oprogramowania minimum jednostanowiskowego, oprogramowania kolektora, kolektora danych oraz drukarki etykiet.
b)        dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.
2.    Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.
 
V.        DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
1.    Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
b)        Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
c)        Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia, tzn.: wykaz zrealizowanych minimum 3 dostaw zrealizowanych dla instytucji publicznych, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (np.: referencje, protokoły odbioru).
 
VI.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany (niezmienny) termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy
 
VII.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej zaadresowanej jak niżej:
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
woj. podkarpackie
 
z adnotacją:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR MR-AG-ZO-029/13
Dostawa i wdrożenie kompletnego zestawu do ewidencji wyposażenia i środków trwałych
na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
2.    Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego dostarczenia oferty na piśmie (max 3 dni od terminu składania ofert).
3.    Adresy poczty elektronicznej:
mnowak@muzeum.stalowawola.pl
mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
4.    Termin składania ofert: 9 lipca 2013 r. godz. 12.00.
5.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lipca 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 12.15.
6.    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
VIII.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.
 
IX.       INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
 
Opis kryterium
Znaczenie
kryterium [%]
Opis metody przyznawania punktów
Cena całości przedmiotu zamówienia
wraz z podatkiem VAT
80
Proporcje matematyczne wg wzoru:
CENA min 80 [pkt]
CENA
Okres bezpłatnej pomocy technicznej
podczas wdrażania systemu
(Zamawiający wymaga
minimum 2 m-cy okresu
pomocy technicznej)
10
 
 
10 [pkt] (wg proporcji)
Gwarancja
10
10 [pkt] (wg proporcji)
 
2.    Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku.
3.    Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz jego poszczególnych części - określonych w niniejszej specyfikacji.
4.    Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji zamówienia.
5.    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
6.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 
Załączniki
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-029-2013
(pełna treść z FORMULARZEM OFERTOWYM, WZOREM UMOWY)
 
Załącznik A _ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA