Zatwierdzony: 2013.07.01. 17:36:17 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.07.01. 17:35:28 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14635

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu MUZEUM BEZ BARIER, nr sprawy: MR-AG-3121-006/13.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu MUZEUM BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013, nr sprawy: MR-AG-3121-006/13.
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym nr MR-AG-3121-006/13, ogłoszonym w BZP Nr 99591 - 2013 w dniu 4.06.2013 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529), dotyczącym zadania pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego” - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013, zostały zawarte następujące umowy w sprawie zamówienia publicznego:
 
Część I (słownie: część pierwsza) zamówienia dotyczy dostawy mebli do Sali Edukacyjnej i Szkoleniowo-Wystawienniczej. W ramach części I zamówienia Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, NIP 865-209-25-29, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 3, reprezentowane przez Lucynę Mizerę – Dyrektora, zawarło umowę z Firmą: EURO-MEBLE, ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice, NIP 644-001-55-69, reprezentowaną przez Małgorzatę Masłoń - Właściciela. Umowę zawarto na kwotę: 12.486,00 zł (netto), 15.357,78 zł (brutto), słownie: piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem zł 78/100.
 
Część II (słownie: część druga) zamówienia dotyczy dostawy sprzętu audio-wideo do Sali Edukacyjnej i Szkoleniowo-Wystawienniczej. W ramach części II zamówienia Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, NIP 865-209-25-29, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 3, reprezentowane przez Lucynę Mizerę – Dyrektora, zawarło umowę z Firmą: BEST-AUDIO, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, NIP 727-001-87-81, reprezentowaną przez Włodzimierza Pająk - Dyrektora. Umowę zawarto na kwotę: 16.190,00 zł (netto), 19.913,70 zł (brutto), słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzynaście zł 70/100.
 
Część III (słownie: część trzecia) zamówienia dotyczy dostawy oraz instalacji i konfiguracji zestawu nagłośnieniowego w Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej. W ramach części III zamówienia Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, NIP 865-209-25-29, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 3, reprezentowane przez Lucynę Mizerę – Dyrektora, zawarło umowę z Firmą: BEST-AUDIO, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, NIP 727-001-87-81, reprezentowaną przez Włodzimierza Pająk - Dyrektora. Umowę zawarto na kwotę: 23.374,00 zł (netto), 28.750,02 zł (brutto), słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł 02/100
 
Załącznik:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Numer ogłoszenia: 129845 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013