Zatwierdzony: 2013.07.01. 11:18:48 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.07.01. 11:17:23 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14632

ZAPYTANIE OFERTOWE o nr sprawy MR-AG-ZO-028/13 na zad. pn.: Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla planowanego projektu pn.: UTWORZENIE MUZEUM SZTUKI DEKORACYJNEJ I PRZEMYSŁOWEJ - MODERNIZACJA ZABYTKOWYCH WARSZTA

 
MR – AG – ZO – 028/13                                                                                   Stalowa Wola, dnia 1.07.2013
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.:
 
Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla planowanego projektu pn.: UTWORZENIE MUZEUM SZTUKI DEKORACYJNEJ I PRZEMYSŁOWEJ - MODERNIZACJA ZABYTKOWYCH WARSZTATÓW SZKOLNYCH - współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
- Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.
 
I.         INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Beneficjent programu:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Lucyna Mizera - Dyrektor, e-mail: lmizera@muzeum.stalowawola.pl
Paweł Szegda, e-mail: pszegda@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, zwanej dalej Pzp) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług.
 
III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa projektu realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego - Islandii, Liechtensteinu i Norwegii:
Utworzenie Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłowej - Modernizacja Zabytkowych Warsztatów Szkolnych
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla planowanego projektu pn.: "Utworzenie Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemysłowej” - modernizacja zabytkowych warsztatów szkolnych” w odpowiedzi na ogłoszony konkurs Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako operator programu „Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego” w ramach mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego 2009-2014 i norweskiego mechanizmu finansowego 2009-2014.
 
Adres strony internetowej, na której dostępne są informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/pl/konserwacja-i-rewitalizacja-dziedzictwa-kulturowego.php
 
Szczegółowy zakres zamówienia:
1) Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku Aplikacyjnego o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, zgodnie z prawem wspólnotowym i prawem krajowym oraz zapisami Środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2015 w ramach Programu „Konserwacja i  Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego” (w szczególności z wytycznymi do przygotowania „Studium Wykonalności” – projekty w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”
 
2) Studium wykonalności powinno być dostarczone w trzech egzemplarzach w wersji pisemnej oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD (plik PDF, Microsoft Office lub równoważne; analiza ekonomiczno-finansowa w aktywnym pliku Microsoft Exel lub równoważnym).
 
3) Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami powinien być opracowany w aktualnym Formularzu wniosku aplikacyjnego dla projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz dostarczony w trzech egzemplarzach w formie papierowej w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym.
 
IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1.    O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)        posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 3 usługi tożsame (o podobnym charakterze) z przedmiotem niniejszego zamówienia, to znaczy wykonali wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami oraz studium wykonalności projektów dofinansowanych ze środków funduszy zewnętrznych (funduszy Unii Europejskiej, funduszy mechanizmów finansowych), w tym przynajmniej jeden z projektów dotyczył zakresu konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz przynajmniej jedna usługa wykonywana była dla projektu o wartości nie mniejszej niż 20 000 000 zł.
b)        dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.
2.    Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.
 
V.        DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
1. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
b) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty określone powyżej.
c) Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,
d) Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia, tzn.: wykaz zrealizowanych usług wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.
 
Na potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia z podaniem okresu doświadczenia tych osób w przedmiocie zamówienia oraz oświadczenie o wykształceniu.
 
VI.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany (niezmienny) termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2013 r.
 
VII.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, zaadresowanej jak niżej:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
woj. podkarpackie
z adnotacją:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR MR-AG-ZO-028/13
Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla planowanego projektu pn.: UTWORZENIE MUZEUM SZTUKI DEKORACYJNEJ I PRZEMYSŁOWEJ - MODERNIZACJA ZABYTKOWYCH WARSZTATÓW SZKOLNYCH - współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego - Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.
 
2.    Termin składania ofert: 10 lipca 2013 r. godz. 12.00.
3.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2013 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, w pokoju nr 14 (I piętro) o godz. 12.15.
4.    Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
5.    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
 
VIII.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.    Cenę ofertową należy obliczyć w następujący sposób:
Ø  Cena netto i brutto za opracowanie Studium wykonalności
Ø  Cena netto i brutto za opracowanie Wniosku aplikacyjnego
Ø  Łączna cena netto i brutto za opracowanie Studium wykonalności i Wniosku aplikacyjnego
Ø  Łączna cena za opracowanie dokumentów, wymieniona w ofercie będzie stanowić maksymalną wartość przedmiotu umowy. 
 
2.    W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie.
 
IX.       INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
 
Opis kryterium
Znaczenie kryterium [%]
Opis metody przyznawania punktów
Cena całości przedmiotu zamówienia
wraz z podatkiem VAT
70
Proporcje matematyczne wg wzoru:
CENA min - 70 [pkt]
CENA
Doświadczenie
(ilość napisanych wniosków
lub studiów wykonalności)
15
Liczba wykazanych i udokumentowanych referencjami lub protokołami odbioru realizacji tożsamych z niniejszym przedmiotem zamówienia - 15 [pkt]
(wg proporcji)
Dotychczasowe pozytywnie
rozpatrzone wnioski
15
Liczba wykazanych i udokumentowanych referencjami lub protokołami odbioru pozytywnie rozpatrzonych wniosków
 - 15 [pkt](wg proporcji)
 
2.    Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku.
3.    Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz jego poszczególnych części - określonych w niniejszej specyfikacji.
4.    Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w SIWZ.
5.    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.
6.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 
Załączniki
ZAPYTANIE OFERTOWE (pełna treść) z załącznikami:
(Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 oraz Wzór umowy – Załącznik nr 2)