Zatwierdzony: 2013.06.28. 12:38:00 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.28. 12:30:01 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/659/dokumenty/?artykul_id=14629

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego na USŁUGĘ KONSERWACJI MUZEALIÓW DZIAŁU ETNOGRAFICZNEGO, nr sprawy MR-AG-ZO-027/13

Nr sprawy: MR – AG – ZO – 027/13                                                                             Stalowa Wola, dnia 27.06.2013
 
Protokół zamówienia
 (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego)
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 12.06.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na usługę pn.:
 
Usługa konserwacji muzealiów z Działu Etnograficznego Muzeum Regionalnego
w Stalowej Woli wraz z dokumentacją konserwatorską
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.:
 
I. Nazwy i adresy (poczty elektronicznej e-mail) firm do których wysłano zapytanie ofertowe lub telefonicznie zaproszono do złożenia oferty:
1.      konserwacja@skansen.lublin.pl
2.      arspen2@o2.pl
3.      pawel7222@wp.pl
Zaproszenie do złożenia oferty (ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR–AG–ZO–027/13) opublikowano także w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip
 
II. Nazwy i adresy osób/firm Wykonawców, którzy złożyli oferty:
 
Oferta nr I
Mieczysław Penarski, ul. Skoczyńskiego 28A, 37-450 Stalowa Wola
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA (Warsztat tkacki)
-
8.000,00 brutto
 
Oferta nr II
DART S. C. Pracownie Konserwatorskie ul. Goplańska 16A, 80-178 Gdańsk
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA (Warsztat tkacki)
-
13.530,00 brutto
 
Oferta nr III
CROATON Konserwacja i Restauracja Obiektów, Dzieła Sztuki Spółka z o. o., ul. Godebskiego 9/1
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA (Warsztat tkacki)
12.546,00 (brutto)
13.282,00 (brutto)
 
Oferta nr IV
J.P. Renowacja Jadwiga Bąk, Stobierna 849/1, 36-002 Jasionka
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA (Warsztat tkacki)
17.200,00 (brutto)
-
 
Oferta nr V
Konserwacja Zabytków Sabina Szkodlarska, ul. Kamienna 54, 32-080 Zabierzów,
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA (Warsztat tkacki)
-
39.360,00 (brutto)
 
Oferta nr VI
Konserwacja Zabytków Kaja Szkodlarska, ul. Kamienna 54, 32-080 Zabierzów,
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA (Warsztat tkacki)
16.200,00 (brutto)
 -
 
 
Oferta nr VII
Konserwacja i Naprawa Przedmiotów Artystycznych i Zabytkowych, ul. Wolności 22/4, 81-327 Gdynia
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA (Warsztat tkacki)
5.800,00 (brutto)
3.800,00 (brutto)
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg kryteriów z zapytania ofertowego
 
Dotyczy CZĘŚCI I
Lp.
Nr
oferty
CENA (100%)
PUNKTACJA
1
I
-
-
2
II
-
-
3
III
3.800,00 (brutto)/ 12.546,00 (brutto)
= 0,462 x 100 = 46,20 pkt
46,20 pkt
4
IV
5.800,00 (brutto)/ 17.200,00 (brutto)
= 0,337 x 100 = 33,70 pkt
33,70 pkt
5
V
-
-
6
VI
5.800,00 (brutto)/ 16.200,00 (brutto)
= 0,358 x 100 = 35,80 pkt
35,80 pkt
7
VII
5.800,00 (brutto)/ 5.800,00 (brutto)
= 1,000 x 100 = 100,00 pkt
100,00 pkt
 
Dotyczy CZĘŚCI II
 
Lp.
Nr
oferty
CENA (100%)
PUNKTACJA
1
I
5.800,00 (brutto)/ 8.000,00 brutto
= 0,725 x 100 = 72,50 pkt
72,20 pkt
2
II
5.800,00 (brutto)/ 13.530,00 (brutto)
= 0,428 x 100 = 42,80 pkt
42,80 pkt
3
III
5.800,00 (brutto)/ 13.282,00 (brutto)
= 0,436 x 100 = 43,60 pkt
43,60 pkt
4
IV
-
-
5
V
5.800,00 (brutto)/ 39.360,00 (brutto)
= 0,147 x 100 = 14,70 pkt
14,70 pkt
6
VI
-
-
7
VII
5.800,00 (brutto)/ 5.800,00 (brutto)
= 1,000 x 100 = 100,00 pkt
100,00 pkt
 
 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
Uzasadnienie: Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszą cenę oraz spełniającą warunki specyfikacji zamówienia.
 
V. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Umowa zostanie zawarta w dniu 27.06.2013 r. z firmą: Konserwacja i Naprawa Przedmiotów Artystycznych i Zabytkowych, ul. Wolności 22/4, 81-327 Gdynia