Zatwierdzony: 2013.06.18. 15:51:20 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.18. 15:50:47 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14615

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr sprawy MR-AG-3121-006-2013, na zadanie pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu MUZEUM BEZ BARIER KOALICJ

MR – AG – 3121 – 006/13                                                                                             Stalowa Wola, dnia 18.06.2013 r.
 
 
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na 3 części, ogłoszonego w dniu 4.06.2013 r. na portalu UZP pod nr 99591 - 2013, dotyczącego zadania pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Sali Edukacyjnej oraz Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego” - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013, wybrane zostały w dniu 18.06.2013 r. następujące oferty:
 
W części I zamówienia dotyczącej dostawy mebli do Sali Edukacyjnej i Szkoleniowo-Wystawienniczej, najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma EURO-MEBLE Małgorzata Masłoń, ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice (Oferta nr III). Wyżej wymieniona Firma przedstawiła w swojej ofercie najkorzystniejszy bilans 2 kryteriów oceny ofert (cena 90%, gwarancja 10%) oraz spełnia wymogi SIWZ, w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
 
W części II zamówienia dotyczącej dostawy sprzętu audio-wideo do Sali Edukacyjnej i Szkoleniowo-Wystawienniczej, najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Best-Audio Włodzimierz Pająk, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź (Oferta nr V). Wyżej wymieniona Firma przedstawiła w swojej ofercie najkorzystniejszy bilans 2 kryteriów oceny ofert (cena 90%, gwarancja 10%) oraz spełnia wymogi SIWZ, w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
 
W części III zamówienia dotyczącej dostawy, instalacji i konfiguracji zestawu nagłośnienia Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej, najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Best-Audio Włodzimierz Pająk, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź (Oferta nr V). Wyżej wymieniona Firma przedstawiła w swojej ofercie najkorzystniejszy bilans 2 kryteriów oceny ofert (cena 90%, gwarancja 10%) oraz spełnia wymogi SIWZ, w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
 
Zbiorcze zestawienie ofert:
Lp.
 
Nr oferty
nazwa i adres oferenta
CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III
CENA
90%
GWARANCJA
10%
CENA
90%
GWARANCJA 10%
CENA
90%
GWARANCJA 10%
 
1.
Oferta nr I
MERIWA
Spółka Jawna
Al. Warszawska 150
20-824 Lublin
12.800,00 (netto)
15.744,00 (brutto)
 
36 m-cy
 
Nie dotyczy
 
2.
Oferta nr II
TRONUS POLSKA
Sp. z o. o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa
12.229,00 (netto)
15.041,67 (brutto)
24 m-ce
 
Nie dotyczy
 
3.
Oferta nr III
EURO-MEBLE
Małgorzata Masłoń
ul. Siemianowicka 5a
40-301 Katowice
 
12.486,00 (netto)
15.357,78 (brutto)
 
60 m-y
Nie dotyczy
 
4.
Oferta nr IV
GRUPA CLUE S.C. Radosław Janusz, Stanisław Janusz
ul. Stróża Rybna 3
30-714 Kraków
Nie dotyczy
23.383,00 (netto)
28.761,09 (brutto)
24 m-ce
 
28.191,00 (netto)
34.674,93 (brutto)
 
24 m-ce
 
 
5.
Oferta nr V
Best-Audio Włodzimierz Pająk
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
Nie dotyczy
 
16.190,00 (netto)
19.913,70 (brutto)
25 m-cy
 
23.374,00 (netto)
28.750,02 (brutto)
 
37 m-cy
 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert CZĘŚĆ I
Dostawa mebli do Sali Edukacyjnej i Szkoleniowo-Wystawienniczej
 
Lp.
Nr oferty
nazwa i adres oferenta
CZĘŚĆ I
RAZEM
 
CENA 90%
GWARANCJA 10%
 
1.
Oferta nr I
MERIWA
Spółka Jawna
Al. Warszawska 150
20-824 Lublin
 
15.041,67 (brutto) / 15.744,00 (brutto) = 0,955 x 90
85,95 pkt
36 miesięcy
6,00 pkt
 
 
91,95 pkt
 
2.
Oferta nr II
TRONUS POLSKA
Sp. z o. o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa
 
15.041,67 (brutto) / 15.041,67 (brutto) = 1,000 x 90
= 90,00 pkt
 
24 miesięcy
4,00 pkt
 
 
94,00 pkt
 
3.
Oferta nr III
EURO-MEBLE
Małgorzata Masłoń
ul. Siemianowicka 5a
40-301 Katowice
 
15.041,67 (brutto) / 15.357,78 (brutto) = 0,979 x 90
= 88,11 pkt
 
60 miesięcy
10,00 pkt
 
98,11 pkt
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert CZĘŚĆ II
Dostawa sprzętu audio-wideo do Sali Edukacyjnej i Szkoleniowo-Wystawienniczej
 
Lp.
Nr oferty
nazwa i adres oferenta
CZĘŚĆ II
 
RAZEM
CENA 90%
GWARANCJA 10%
 
1.
Oferta nr IV
GRUPA CLUE S.C.
R. Janusz, St. Janusz
ul. Stróża Rybna 3
30-714 Kraków
19.913,70 (brutto) / 28.761,09 (brutto) = 0,692 x 90 = 62,28 pkt
 
24 miesięcy
9,60 pkt
 
 
 
71,88  pkt
 
2.
Oferta nr V
Best-Audio Włodzimierz Pająk
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
19.913,70 (brutto) / 19.913,70 (brutto)  = 1,000 x 90 = 90,00 pkt
 
25 miesięcy
10,00 pkt
 
 
 
100,00 pkt
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert CZĘŚĆ III
Dostawa, instalacja i konfiguracja zestawu nagłośnienia Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej
 
Lp.
Nr oferty
nazwa i adres oferenta
CZĘŚĆ III
 
RAZEM
CENA 90%
GWARANCJA 10%
 
1.
Oferta nr IV
GRUPA CLUE S.C. Radosław Janusz, Stanisław Janusz
ul. Stróża Rybna 3
30-714 Kraków
 
28.750,02 (brutto) / 34.674,93  (brutto) = 0,829 x 90 = 74,61 pkt
 
24 miesięcy
9,60 pkt
 
 
 
71,88  pkt
 
2.
Oferta nr V
Best-Audio Włodzimierz Pająk
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
 
28.750,02 (brutto) / 28.750,02 (brutto) = 1,000 x 90 = 90,00 pkt
 
37 miesięcy
10,00 pkt
 
 
 
100,00 pkt
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcami wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 27 czerwca 2013 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
ZAŁĄCZNIK
 
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o nr sprawy MR-AG-3121-006/2013